ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АЗ
- Агенция по заетостта
ДБТ
- Дирекция „Бюро по труда“
ДРСЗ
- Дирекция „Регионална служба по заетостта“
ЕВРОСТАТ
- Статистическа служба на Европейската комисия
ЕИП
- Европейско икономическо пространство
МТСП
- Министерство на труда и социалната политика
ЕС
- Европейски съюз
ЕСФ
- Европейски Социален Фонд
EURES
- Мрежа за европейски услуги за заетост
  (European Employment Services)
ЗНЗ
- Закон за насърчаване на заетостта
ЗСП
- Закон за социално подпомагане
КТ
- Кодекс на труда
НП „АХУ“
- Национална програма „Асистенти на хора
  с увреждания“
НПДЗ
- Национален план за действие по заетостта
НП „ОСПOЗ“
- Национална програма „От социални помощи към
  осигуряване на заетост“
1
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
НРС
- Наблюдение на работната сила
НСИ
- Национален статистически институт
ОП РЧР
- Оперативна програма „Развитие на
  човешките ресурси“
НПО
- Неправителствени организации
СРМ
- Свободни работни места
ТРЛ
- НТърсещи работа лица
2
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ГОДИНАТА НАКРАТКО

ГОДИНАТА НАКРАТКО

През 2013 г. брутният вътрешен продукт на страната нараства с 0.9%.

Брутният вътрешен продукт (БВП) през 2013 г. възлиза на 78 115 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 39 940 млн. евро, като на човек се падат 5493 евро.

Брутната добавена стойност, се увеличава с 1.1 на сто през 2013 г. Инвестициите в основен капитал са ревизирани нагоре – до 2.5% ръст. За цялата 2013 г. инвестициите са се свили с 0.3%.

През 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.1% спрямо 2012 г. и е в размер на 26.1 млрд. лв. През 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 3.5% спрямо 2012 г. и е в размер на 17.3 млрд. лв.

Средногодишната инфлация за периода януари – декември, спрямо периода януари – декември 2012 г. е 0.9%.

Общия брой на заетите лица достига 2934.9 хил. от които 2889.4 хил. са на възраст 15- 64 навършени години, като в сравнение с 2012 г. намаляват с 1.6%.

През 2013 г. икономически активните лица на възраст 15–64 навършени години са 3322.7 хил. или 68.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2012 г. коефициентът на икономическа активност (15-64 навършени години) нараства с 1.3 пункта.

Коефициент на заетост за населението на 15-64 навършени години е 59.5% или с 0.7 процентни пункта по-висок в сравнение с 2012 г.

Коефициент за заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 63.5%, като в сравнение с 2012 г. се е повишил с 0.5 процентни пункта.

Коефициентът на младежката безработица (15-24 навършени години) е 28.4%, а за възрастовата група 15-29г. – 21.8%. В сравнение с 2012 г. коефициентът на безработица на тези две възрастови групи се увеличава, съответно, с 0.3 и 1.0 процентни пункта.

Данните са на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта към 31.03.2014 г.
3
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ГОДИНАТА НАКРАТКО
Продължително безработни (от една или повече години) са 250.3 хил. или 57.4% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 7.4% и нараства с 0.6 процентни пункта.

Икономически неактивните лица на възраст 15-64 навършени години са 1536.5 хил. Коефициентът на икономическа неактивност е 31.6%.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15-64 навършени години е 206.5 хил., като в сравнение с 2012 г. намалява с 19.1 хил.

Равнището на регистрираната безработица през 2013 г. в страната плавно намалява от 11.9% през януари и 12.0% през февруари до 10.7% през месец август (с изключение на юли, когато се отчита минимално нарастването с 0.1 процентни пункта). През следващите месеци равнището на безработица отново нараства до 11.8% през декември 2013 г., като не достига нивата от началото на годината, за разлика от предходната година. Средногодишното равнище на регистрираната безработица е 11.3% (2012 г. – 11.1%).

Средногодишният брой на регистрираните безработни в бюрата по труда се увеличава до 371 380 души (2012 г. – 364 537 души).
4
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ЗАЕТОСТ

ЗАЕТОСТ

Положителните индикации за възстановяване на икономиката от средата на 2012 г. и отбелязаният за първи път ръст на инвестициите през 2013 г. спряха негативната тенденция на загуба на работни места. През 2013 г. за първи път се прекъсва тенденцията на годишно намаление на заетостта от началото на кризата, като се стабилизира броя на заетите и дори се отбелязва минимален ръст. Средногодишният брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2934.9 хиляди, с 0.9 хиляди по-голям от 2012 г., при спад за периода 2012/2011 от 31.2 хиляди.

На годишна база се наблюдава интересен феномен, който се отчете и през отделни тримесечия - едновременно увеличение на заетостта и на безработицата. Този факт се дължи както на все още ограниченото предлагане на труд, така и на повишената икономическа активност на населението. Намалението на обезкуражените лица и преливането им в работната сила е в основата на тези процеси. През предходната година 18 хил. души, които досега не са търсили активно заетост, са се върнали на пазара на труда. Те са намерили мотивация да потърсят активно работа, провокирани от раздвижване на пазара на труда. Това е положителен сигнал за трудовия пазар, макар да повишава безработицата, тъй като част от тях не успяват да си намерят работа и влизат в числото на безработните. Тези данни говорят за известно стабилизиране на пазара на труда и са симптоматични за активизиране на хората да търсят работа след дълъг период на криза. Обезкуражените лица са трудов резерв и сериозен потенциал за увеличаването на работната сила.

И през 2013 г. динамиката по тримесечия показва сезонно нарастване на заетостта през второто и третото тримесечие и намаление през четвъртото, като заетите в края на годината са със 76.6 хиляди повече в сравнение с началото на годината. На годишна база, като се избягва влиянието на сезонността, заетостта нараства през първото и второто тримесечие, спрямо съответните тримесечия на предходната година, а през третото и четвъртото тримесечие намалява.

Макар и бавно, се създават нови работни места, което повишава както абсолютния брой на заетите, така и коефициента на заетост. Увеличаването на коефициента на заетост се дължи и на запазването като цяло на заетостта, като същевременно населението намалява.

Коефициентът на заетост1 на лицата над 15 години средно за 2013 г. е 46.9% и увеличава стойността си в сравнение с предходната година с 0.3 процентни пункта (п.п.).
5
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ЗАЕТОСТ
Предвид сравнимостта на данните за България и за страните от Европейския съюз и мониторинг на изпълнението на целите на Стратегията на ЕС „Европа 2020“, коефициентът на заетост във възрастовия диапазон от 15 до 64 години и от 20 до 64 години също се наблюдава.

През 2013 г. за България стойността му за групата 15-64 години е 59.5% и се увеличава с 0.7 п.п. на годишна база.


Според последните данни на Eвростат2 за 2013 г. коефициентът на заетост на населението на възраст от 15 до 64 години в Европейския съюз на 28-те страни-членки е 64.1% (при 64.2% за 2012 г.).

Коефициентът на заетост във възрастовия диапазон от 20 до 64 години според Eвростат за 2013 г. в Европейския съюз (ЕС-28) е 68.3% и е с 0.1 п.п. по-нисък, а за България е 63.5% и е с 0.5 п.п. по-висок, в сравнение с предходната година, независимо, че намалява броя на заетите лица в тази група. Причината за ръст в коефициента на заетост, при противоположна тенденция в броя на заетите, е в по-големия темп на намаление на населението, в сравнение с темпа на намаление на заетите. Аналогичен е случаят и при групата 15-64 г.

1 Съотношението между броя на заетите лица и населението на 15 и повече навършени години
2 Eвростат провежда НРС четири пъти годишно, като всяко Наблюдение обхваща по три месеца от годината
6
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ЗАЕТОСТ
В структурата на заетостта по пол за втора поредна година от началото на кризата нараства делът на мъжете. През 2013 г. те продължават да са повече от половината от всички заети лица и делът им слабо нараства до 52.7% (1546.9 хил. души), при 52.5% през 2012 г. Жените представляват 47.3% (1 388.1 хил. души) и делът им намалява с 0.2 п.п. спрямо предходната година. Коефициентът на заетост нараства по-силно при мъжете (с 0.6 п.п.) и по-слабо при жените (с 0.2 п.п.).

Заетите лица, като абсолютни стойности, имат различна динамика в отделните възрастови групи, като отражение дава и демографската криза. Във възрастовия диапазон 35-44 г., 45-54 г., 55-64 г. и над 65 те се увеличават, а в групите от 15-24 г. и 25- 34 г. – намаляват. Най-много са заетите в групите от 35-44 г. (842.0 хил. души) и 45-54 г. (731.9 хил. души) – в най-активната трудоспособна възраст, а най-малко – във възрастовия интервал над 65г. (45.5 хил. души). По отношение на динамиката на коефициентите на заетост спрямо предходната година, се очертава намаление в същите 2 възрастовите групи, в които има спад в абсолютната стойност, за разлика от предходната година (през 2012 г. намаление се отчита в 3 възрастови групи). Най-голямо нарастване се отчита в групата 55-64г. – с 1.7 п.п., до 47.4%, като в тази група увеличение се наблюдава за трета поредна година, свързано основно с нормативните промени в пенсионната система. Освен това, Агенцията по заетостта провежда целенасочена активна политика спрямо тази неравнопоставена група на пазара на труда и по този начин също влияе върху нивото на заетостта й. Нарастване на коефициента на заетост се отчита и в групите 35-44 г. и 45-54 г., с по 0.8 п.п., съответно до 77.7% и 75.0%, а в групата над 65 г. увеличението е с 0.5 п.п.

Диференциацията между нивото на заетост на различните възрастови групи продължава, но техният приоритет се запазва:

 • най-висок коефициент на заетост продължава да се наблюдава при лицата на възраст от 35 г. до 44 г. –77.7% (при 76.9% през 2012г.);
 • във възрастовата група от 45г. до 54г. той е малко по-нисък –75,0% (при 74.2% през 2012 г.);
 • във възрастовата група от 25 г. до 34 г. е 66.7% (при 67.9% през 2012г.);
 • коефициентът на заетост в групата от 55 г. до 64 г. е 47.4% (при 45.7% през 2012 г.);
 • при младите хора от 15 г. до 24 г. коефициентът е 21.2% (при 21.9% през 2012 г.);
 • най-нисък е коефициентът на заетост за лицата на 65 и повече години – 3.3%, при 2.8% през 2012 г.
7
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ЗАЕТОСТ
Броят на заетите лица, според степента на образование, за втора поредна година отчита увеличение при лицата с висше образование, а през 2013 г. и при лицата с начално и по-ниско образование. Данните по степени на образование на заетите показват нарастване на коефициента на заетост при лицата с начално и по-ниско образование, задържане на коефициента на заетост при лицата с основно образование и намаление – при лицата със средно и висше образование. Запазва се правопропорционалната зависимост между степента на образование и величината на коефициента на заетост. Амплитудата между двете крайни стойности (за лицата с висше образование и за лицата с начално и по-ниско образование) намалява – от 60.7 п.п. през 2012 г. на 58.9 п.п. през 2013 г., тъй като нараства коефициента на заетост на лицата с начално и по-ниско образование, но намалява този на лицата с висше образование.

През 2013 г. коефициентът на заетост:

 • продължава да е най-висок за лицата с висше образование 68.8% (при 69.1 през 2012 г.);
 • за лицата със средно образование е 54.4.0% и намалява с 0.6 п.п. Спадът е най-нисък от началото на кризата;
 • за лицата с основно образование запазва нивото от 2012 г. – 19.3%;
 • най-нисък е за лицата с начално и по-ниско образование - 9.9%, но нараства с 1.5 п.п. спрямо 2012 г.
От 2009 г. насам най-голям е спадът на коефициента на заетост за лицата със средно образование, въпреки че тази разлика намалява като стойност. За периода спадът е със 7.2 п.п. Следва спадът на коефициентът на заетост на лицата с висше и основно образование – с по 3.9 п.п. Коефициентът на заетост на лицата с начално и по-ниско образование е най-нисък, но и намалява най-слабо – с 1.3 п.п.

Неравномерното разпределение на заетостта между градовете и селата е трайна тенденция, която продължава и през 2013 г. Динамиката се наблюдава и в структурата по местоживеене. Влияние върху тези процеси оказват икономическата криза и различните възможности за заетост, които предлагат градът и селото. Продължават процесите на урбанизация и депопулация на селските райони. Заетите в градовете са 2330.9 хиляди души, 79.4% от всички заети, като броят им нараства с 10.3 хиляди души, а делът им – с 0.3 п.п. В селата заетите намаляват с 9.4 хиляди души до 604.0 хиляди души и представляват 20.6% от всички заети, при 20.9% през 2012 г.
8
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ЗАЕТОСТ
Коефициентът на заетост в градовете нараства с 0.6 п.п. до 51.2%, а в селата намалява с 0.1 п.п. до 35.6%.

Динамиката при заетите лица по статус в заетостта през 2013 г. показва нарастване на броя и дела на работодателите и самостоятелно заетите лица (сигнал за по-висока стопанска инициатива) и намаление на останалите групи по статус в заетостта. Самостоятелно заетите лица се увеличават с 10.7 хиляди до 221.6 хиляди лица, а делът им нараства с 0.3 п.п. Близко е и увеличението при работодателите – с 10.6 хиляди до 115.1 хиляди, като делът им също нараства с 0.3 п.п. Делът на наетите лица, които са основният компонент, за разлика от предходната година, намалява с 0.5 п.п. до 87.9%, като във вътрешната му структура процесите са еднопосочни – с 0.4 п.п. намалява делът на наетите в частния сектор (до 63.4%), а с 0.1 п.п. намалява делът на наетите в публичния сектор (до 24.5%). По отношение на броя на общо наетите лица в икономиката се наблюдава намаление с 15.4 хиляди, като спадът е значително по-голям в частния сектор (с 13.2 хиляди), а с 2.2 хиляди – в публичния сектор. Намаляват и неплатените семейни работници – с 4.9 хиляди до 19.6 хиляди, а делът им спада с 0.1 п.п.


Динамиката в структурата на заетостта по сектори на икономиката очертава увеличаване на дела на заетите в услугите и селското и горско стопанство, но продължава спадът на дела на заетите в индустрията. Заетите в сектор „Услуги“ продължават да са с най-висок дял и през 2013г. Те представляват 63.1% от всички заети, като делът им нараства спрямо предходната година с 0.9 п.п. Броят на заетите лица в този икономически сектор е 1853.5 хиляди, с 27.3 хиляди повече от 2012 г. (в сектора най-много се увеличават заетите в „административни и
9
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ЗАЕТОСТ
и спомагателни дейности“, в дейностите „хуманно здравеопазване и социална работа“, „създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“, „професионални дейности и научни изследвания“, „транспорт, складиране и пощи“, а намаляват в дейностите „хотелиерство и ресторантьорство“, в „образование“, „държавно управление“ и др. Относителният дял на заетите в сектор „Индустрия“ е 30.2%, като намалява с 1.1 п.п. спрямо 2012 г., а броят им е 885.9 хиляди, с 33 хиляди по-малко от предходната година. Спадът се обуславя главно от намалението в преработващата промишленост, а в строителството има минимално увеличение на заетите. Делът на заетите в сектор „Селското, ловно, горско и рибно стопанство“ е 6.7% и нараства с 0.3 п.п. Броят на заетите в сектора е най-малък – 195.5 хиляди, но се увеличава с 6.5 хиляди.
10
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
Трудовия пазар през 2013 г. продължава да се развива под въздействието на последиците от глобалната финансова и икономическа криза, под влиянието на сезонния фактор и системните действия на Агенцията по заетостта за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила. Процесите на пазара на труда бяха наблюдавани, контролирани и компенсирани чрез активната политика и активно трудово посредничество, в резултат на което не се допусна рязко нарастване на безработицата. Броят на постъпилите на работа и делът им от изходящия поток нарасна спрямо 2012 г.

Основният поток от безработни в бюрата по труда продължава да се състои от периодично освобождавани заети лица без процедура за масови уволнения, предимно от малки и средни предприятия, поради свиването на българския и европейския пазар и намаляване обема на работа в някои икономически дейности. Паралелно с това, броят и делът на освободените лица от реалната икономика намалява. Този процес се отразява в посока намаляване на прираста на безработните и компенсира частично броя на освободените лица от програми и схеми на ОП РЧР. През 2013 г. входящият поток нараства спрямо 2012 г. минимално, въпреки близо 50 хиляди лица, освободени от схеми по ОП РЧР.

През 2013 г., независимо от продължаващата тенденция на нарастване на безработицата, се наблюдават процеси, симптоматични за известно стабилизиране на пазара на труда. През годината се отчита най-ниският ръст на безработицата от началото на кризата. Безработицата през 2013 г. има характеристики на структурна безработица. Налице са големи групи безработни, които не са включени в пазара на труда, както и разминаване на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация и професионалната квалификация на регистрираната работната сила в бюрата по труда. Аргумент в тази посока е кривата на Бевъридж, при която нарастване на безработицата, съпътствано с паралелно увеличаване на работните места, говори за структурни проблеми на пазара на труда.

Средномесечното равнище на безработица нараства минимално (с 0.2 процентни пункта), а нарастването на средномесечният брой на безработните е с около 6900 лица, при ръст от 32 хиляди лица през 2012 г. Същевременно, безработицата в края на декември е с около 5500 лица по-ниска от януари, за разлика от 2012 г., когато през декември е с почти 9800 лица по-висока от януари 2012 г. Положителен факт е, че през 2013 г. намаляват безработните младежи до 24 г. и до 29 г., безработните специалисти,
11
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
включително с висше образование, безработните с основно образование, продължително безработните над 2 г., безработните във възрастовите групи от 45-49 г. и от 50-54 г.

Административната статистика на Агенцията по заетостта през периода 2001 – 2008 г. отчита дългогодишно намаление на регистрираните безработни в бюрата по труда, обусловено от макроикономическата стабилност, трайна положителна тенденция на висок икономически ръст и значителни инвестиции в страната. През периода се наблюдава и трайна динамика на спад на безработицата и ръст в заетостта. През следващия период 2009 – 2013 г. вследствие на глобалната финансово-икономическата криза тенденцията се обръща и се отчита ръст за пет поредни години на средномесечното равнище на безработица.


Средномесечното равнище на безработица през периода 2011 – 2013 г. е изчислено на базата на новото Икономически активно население от Преброяването на населението през февруари 2011 г., което е с 421 596 души по-малко от отчетеното Икономически активно население от Преброяването на населението през март 2001 г., което е база за изчисляване на равнището на безработица през периода 2001 – 2010 г. По тази причина,
12
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
при по-малък брой на безработните лица през 2011 г. се отчита по-високо равнище на безработица в сравнение с 2010 г.

Данните от Наблюдението на работната сила на Националния статистически институт показват аналогични тенденции в динамиката на безработицата през период 2001 – 2013 г. под въздействието на посочените по-горе причини. През периода 2001 – 2008 г. средногодишният брой на безработните в страната намалява, след което следва ръст през периода 2009 – 2013 г.


През 2013 г. за пета поредна година продължава да нараства средномесечният брой на безработните, като в сравнение с 2012 г. е с 26 000 лица или с 6.3% повече, достигайки 436 300 лица.

По отношение на средномесечният коефициент на безработица за лицата на 15 и повече навършени години в страната се отчитат същите тенденции – на голямо намаление през периода 2001 – 2008 г. и ръст през периода 2009 – 2013 г.

Наблюдаваните по-горе разлики в данните от административната статистика на Агенцията по
13
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
заетостта и от Наблюдението на работната сила на Националния статистически институт се дължат на използваните различни методики при отчитане броя на безработните лица и изчисленото на тази основа равнище на безработица (коефициент на безработица) в България (вж. като приложение „Методологически бележки“).


През 2013 г. средномесечният брой на регистрираните безработните лица в бюрата по труда е 371 380 лица, които в сравнение с предходната година са с 6843 безработни или с 1.9% повече. Месечната динамика на безработицата през 2013 г. се запазва сравнително слаба и почти непроменена, като показва минимален средномесечен темп на намаление от –0.1%, при отчетен средномесечен темп на ръст от 0.2% през предходната 2012 г.

През 2013 г. се наблюдава паралелно увеличение във входящия поток и в изходящия поток от безработни лица в бюрата по труда в сравнение с 2012 г., като отчетеното нарастване за изходящия поток е почти 9 пъти по-голямо.
14
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА

Входящият поток от безработни лица в бюрата по труда през 2013 г. обхваща 498 942 новорегистрирани и лица с възстановена регистрация. Входящият поток се увеличава минимално спрямо 2012 г. – само с 2924 лица. Новорегистрираните безработни в бюрата по труда през 2013 г. съставляват 95.4% (при 95.9% през 2012 г.), а лицата с възстановена регистрация са 4.6% (при 4.1% през 2012 г.) от входящия поток.

Новорегистрираните1 безработни лица в бюрата по труда са 475 838 лица, като те запазват числеността си непроменена спрямо предходната година – само с 1 лице повече. През 2013 г. са освободени около 50 хиляди от ОП РЧР, но по-малък е броят на освободените от реалната икономика. Потокът от новорегистрираните безработни, освободени от аварийни дейности и от схеми на ОП РЧР през 2013 г. бе компенсиран чрез активната политика и активно трудово посредничество.

С възстановена регистрация през годината са 23 102 безработни лица, които са с 2923 лица (с 14.5%) повече. Регистрацията се възстановява на тези безработни, които са предоставили уважителни причини за неявяване по график в бюрата по труда.

1Новорегистрираните безработни лица са предимно освободени лица от малки и средни фирми, най-вече от секторите на услугите и индустрията, от фирми, за които има уведомления за масови уволнения, както и лица, напуснали по взаимно съгласие. Част от новорегистрираните безработни са лица, на които е изтекъл наказателния период от 6 месеца по ЗНЗ след прекратяване на регистрацията им в бюрата по труда. В бюрата по труда се регистрират и лица без право на парично обезщетение, с цел да удостоверят статута си на безработни, за да бъдат включени в програми и мерки за заетост, в квалификационни курсове, в заетост и курсове за квалификация по схемите на ОП „РЧР“ или за получаване на социални помощи, детски добавки, отпускане на стипендии на ученици и студенти и др.
15
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
По отношение на освободените от икономиката лица през 2013 г. по основни икономически сектора, с най-голям дял сред новорегистрираните безработни лица остават лицата от сектор „Услуги“, чийто дял нараства до 45.7% (при 41.6% през 2012 г.). Делът на новорегистрираните от сектор „Индустрия“, намалява до 17.8% (при 18.6% през 2012 г.), а делът на безработните от „Аграрния сектор“ се запазва непроменен 2012 г. – 3.3%. Делът на новорегистрираните безработни лица, които не са определили сектора, от който са освободени от работа или са лица, завършили определена образователна степен и през 2013 г. значително намалява – до 33.2% (при 36.5% през 2012 г.). Групата на новорегистрираните безработни лица от „неуточнен отрасъл“ се формира от неактивни лица, от лица, завършили средно или висше образование, от лица, работили в сивата икономика и др.

Според икономическите дейности, делът на новорегистрираните безработни лица през 2013 г. е най-висок при освободените от „Държавното управление“ – 15.3% (при 11.0% през 2012 г.), от „Търговията“ – 12.5% (при 13.1% през 2012 г.) и от „Преработващата промишленост“ – 12.5% (при 13.1% през 2012 г.). Следват освободените от „Строителството“ – 4.5% (при 4.9% през 2012 г.), от „Хотелиерство и ресторантъорство – 4.1% (при 3.9% през 2012 г.), от „Транспорта и съобщенията“ – 3.4% (при 3.5% през 2012 г.), от „Операциите с недвижими имоти“ – 3.3% (при 3.3% през 2012 г.) и от „Селското, горско и рибно стопанство“ – 3.3% (при 3.3% през 2012 г.).

През 2013 г. структурата на новорегистрираните безработни лица в бюрата по труда по причини за освобождаване от работа, е следната:

 • С най-голям дял остават новорегистрираните безработни от реалната икономика, освободени поради съкращения и напускане, но той намалява значително през 2013 г. до 47.4% (при 52.5% през 2012 г.).
 • Делът на новорегистрираните в бюрата по труда лица, които са били неактивни (обезкуражени, работили в „сивата икономика“, завършили образованието си лица и др.) намалява от 16.7% през 2012 г. до 16.4% през 2013 г.
 • Делът на регистрираните лица с приключили договори по програми и мерки за заетост се увеличава значително – от 8.0% през 2012 г. на 13.5% през 2013 г.
 • Делът на регистрираните безработни с цел ползване услугите на други институции (за служебни бележки от ДСП, здравеопазването и др., за удостоверяване статута им на безработни пред финансови институции и учебни заведения) е 12.7% (при 12.8% през 2012 г.).
 • Делът на регистрираните лица след изтекъл санкциониращ срок от 6 месеца от прекратяване на предходната регистрация се увеличава минимално до 3.8% (при 3.7% през 2012 г.) от всички новорегистрирани лица.
16
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
 • Делът на регистрираните лица, работили в други региони на страната, намалява до 3.6% (при 4.0% през 2012 г.).
 • Делът на регистрираните лица, работили в чужбина, нараства от 1.6% през 2012 г. на 2.1% през 2013 г.

Делът на освободените от работа в резултат на масови уволнения продължава да намалява – от 0.6% през 2012 г. до 0.4% през 2013 г. Най-много масови уволнения са проведени в оръжейната промишленост, въгледобивната промишленост, шивашката промишленост, текстилната промишленост, Министерство на вътрешните работи, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, търговията и др.

Изходящият поток през 2013 г. обхваща 488 535 лица и отбелязва нарастване с 25 865 лица (с 5.6%) спрямо 2012 г.

Постъпилите на работа, които са част от изходящият поток, са 249 720 безработни, като те нарастват в сравнение 2012 г. с 25 038 лица или с 11.1%. Това увеличение е основната причина за наблюдавания ръст в изходящият поток през годината. Делът им в рамките на изходящия поток продължава да се увеличава до 51.1% (при 48.6% през 2012 г.).

По различни причини през 2013 г. от бюрата по труда са отпаднали от регистрация 238 815 лица, като и тази група се увеличава спрямо 2012 г., но минимално – с 827 лица (с 0.3%). Относителният дял на отпадналите от регистрация от изходящия поток продължава да намалява – с 2.5 процентни пункта (от 51.4% през 2012 г. на 48.9% през 2013 г.). Отпадането от регистрация основно се дължи на неспазване на определения за посещение на бюрата по труда срок и график за потвърждаване на статута на безработните лица; отказ от подходяща работа; неизпълнение на плана за действие; отказ от включване в квалификационен курс; неспазване на 7-дневния срок за уведомление на бюрото по труда при промяна на декларираните обстоятелства; регистрирани трудови договори в НОИ; пенсиониране; смяна на местожителството; прекратена регистрация по собствено желание и други.

Средно за годината равнището на безработица за страната през 2013 г. е 11.3%. Отчетеното равнище е по-ниско (с 1.1 процентни пункта) от заложеното в Националния план за действие по заетостта през 2013 г. годишно ниво на безработицата от 12.4%. Средномесечното равнище нараства минимално спрямо 2012 г. – с 0.2 процентни пункта.
17
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА

Административната статистика на Агенцията по заетостта използва методиката на Международната организация на труда (МОТ), в която базата за изчисляване на показателя „равнище на безработица“ е икономически активното население. През 2013 г. равнището на безработица е изчислено при използване на Икономически активното население на възраст между 15 и 64 години от Преброяването на населението през февруари 2011 г.

През 2013 г. равнището на безработица в страната плавно намалява от 11.9% през януари и 12.0% през февруари до 10.7% през месец август с изключение на юли, когато се отчита минимално нарастване с 0.1 процентни пункта. През следващите месеци равнището на безработица отново нараства до 11.8% през декември 2013 г., но е по- ниско от нивото в началото на годината.

По данни на Евростат, през 2013 г. средномесечният коефициент на безработица в страните от Европейския съюз (ЕС-28) е 10.8%, а за Еврозоната той е с 1.2 процентни пункта по-висок – 12.0%. В България, по предоставени данни в Евростат от Наблюдението на работната сила на Националния статистически институт, средният коефициент на безработица е 13.0%, което е с 2.2 процентни пункта по-висок от средната стойност за Европейския съюз.
18
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
В сравнение с 2012 г. средномесечният коефициент на безработица в Евросъюза (ЕС-28) нараства с 0.4 процентни пункта, за Еврозоната (18 държави на Евросъюза) нараства с 0.7 процентни пункта, а в България коефициентът на безработица за 2013 г. е с 0.7 процентни пункта по-висок.

С по-висок коефициент на безработица от наблюдавания в България са 7 страни-членки от Евросъюза. С най-висок коефициент на безработица в Евросъюза през 2013 г. са: Гърция (27.3%), Испания (26.1%), Хърватия (17.2%), Португалия (16.5%), Кипър (15.9%), Словакия (14.2%) и Ирландия (13.1%).


Най-нисък коефициент на безработица в Евросъюза продължава да се наблюдава в следните страни-членки на Евросъюза: Австрия (4.9%), Германия (5.3%), Люксембург (5.8%), Малта (6.5%), Холандия (6.7%), Чехия (7.0%) и Дания (7.0%). (вж. Приложение 1)

На територията на България през 2013 г. средномесечното равнище на безработица по области се запазва в широк диапазон.
19
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
В 9 области средномесечното равнище на безработица е по-ниско от средното за страната. Продължава тенденцията от предходните години най-ниското равнище на безработица да се отчита в областите: София-град (3.6%), Габровска (7.0%), Варненска (7.4%), Бургаска (8.4%), Пловдивска (10.1%), Пернишка (10.2%), Старозагорска област (10.2%), Русенска (10.4%) и Великотърновска област (11.1%).

В останалите 19 области равнището на безработица е със стойности над средното за страната, като то е най-високо в областите: Видинска (22.1%), Врачанска (20.5%), Монтана (20.5%), Търговищка (19.7%), Смолянска (19.6%), Силистренска (19.5%), Сливенска (19.0%) и Разградска (18.4%). (вж. Приложение 2)

За втора поредна година на първо място по равнище на безработица в страната е Видинска област, като се наблюдава и ново преподреждане на областите с най-високо равнище на безработица.


През 2013 г. отново за втора поредна година се отчита ръст на вариационния размах в стойностите на равнището на безработица в страната. Вариационният размах показва разликата между отчетените максимална и минимална стойност на равнището на безработица в страната, съответно за София-град и Видинска област. Стойността на този показател нараства с 0.5 процентни пункта спрямо 2012 г. и достига 18.5 процентни пункта (при 18.0 процентни пункта през 2012 г. между София-град и Видинска област).
20
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
В 8 области на страната през 2013 г. средномесечното равнище на безработица намалява. Спад на равнището на безработица спрямо предходната 2012 г. се отчита в областите: Смолянска (с 0.8 процентни пункта), Варненска (с 0.4 процентни пункта), Габровска и Шуменска (с по 0.3 процентни пункта), Добричка Монтана и Софийска (с по 0.2 процентни пункта) и минимален спад в Пернишка област (с 0.1 процентни пункта).

В 17 области на страната през 2013 г. средномесечното равнище на безработица нараства. Най-голям ръст на равнището на безработица спрямо предходната 2012 г. се отчита в областите: Сливенска (с 1.9 процентни пункта), Плевенска (с 1.2 процентни пункта), Хасковска (с 1.0 процентен пункт), Врачанска (с 0.9 процентни пункта), Кърджалийска и Ямболска (с по 0.8 процентни пункта), Силистренска (с 0.7 процентни пункта), Ловешка (с 0.6 процентни пункта) и т.н.

В областите Великотърновска, София-град и Старозагорска равнището на безработица през годината се запазва непроменено. (вж. Приложение №2)

И през 2013 г. средномесечното равнище на безработица продължава да се движи в изключително широки граници в отделните общини на територията на България – от 4.5% за община Божурище (Софийска област) до 60.4% в община Ружинци (област Видин). Вариационният размах, обаче, намалява значително – със 7.7 процентни пункта до 55.9 процентни пункта (при 63.6 процентни пункта през 2012 г. между общините Ружинци и Божурище).

През 2013 г. с най-високо равнище на безработица в страната (над 4 пъти по-високо от средното за страната или над 45.0%) са следните общини
 • община Ружинци (област Видин) – 60.4%.
 • община Каолиново (област Шумен) – 59.5%;
 • община Никола Козлево (област Шумен) – 58.0%.
 • община Николаево (област Стара Загора) – 58.0%;
 • община Якимово (област Монтана) – 57.4%;
 • община Димово (област Видин) – 57.4%;
 • община Венец (област Шумен) – 55.2%;
 • община Борован (област Враца) – 54.1%;
 • община Антоново (област Търговище) – 52,5%;
 • община Белица (област Благоевград) – 51.1%;
21
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
 • община Искър (област Плевен) – 50.1%;
 • община Хайредин (област Враца) – 50.0%;
 • община Вълчедръм (област Монтана) – 48.7%;
 • община Якоруда (област Благоевград) - 47.1%;
 • община Угърчин (област Ловеч) – 46.0%;
 • община Върбица (област Шумен) – 46.0%;
И през 2013 г. се запазва се дългогодишната тенденция общините с най-високо средномесечно равнище на безработица да са съсредоточени предимно в Северозападния и Североизточния райони за планиране на България, две общини са от Югозападния район за планиране (Белица и Якоруда) и една община е от Югоизточния район за планиране (Николаево). Това са предимно общини от области с много високо равнище на безработица през 2013 г., където обезлюдяването и икономическата криза имат най-силно изразен характер. (вж. Приложение №3)

През 2013 г. се наблюдават минимални промени по отношение на равнището на безработица по общини спрямо 2012 г.:

 • броят на общините с равнище на безработица под средното за страната остава непроменен през 2012 г. и през 2013 г. – 57 броя (21.6%);
 • намалява минимално броят на общините с равнище на безработица до 1.5 пъти по-високо от средното за страната – от 63 броя (23.9%) през 2012 г. на 62 броя (23.5%) през 2013 г.;
 • броят на общините с равнище на безработица от 1.5 до 2 пъти по-високо от средното за страната също намалява минимално - от 46 броя (17.4%) през 2012 г. на 45 броя (17.0%) през 2013 г.;
 • нарастват с 4 броя общините с равнище на безработица от 2 до 3 пъти по-високо от средното за страната от 56 броя (21.2%) през 2012 г. на 60 броя (22.7%) през през 2013 г.;
 • броят на общините с равнище на безработица (от 3 до 4 пъти по-високо от средното за страната) намалява от 29 броя (11.0%) през 2012 г. на 24 броя (9.1%) през 2013 г.;
 • броят на общините с най-високо равнище на безработица (над 4 пъти по-високо от средното за страната) през 2013 г. се увеличава от 13 броя (4.9%) през 2012 г. на 16 броя или 6.1% през 2013 г.
Обобщавайки, може да се направи извода, че и през 2013 г. продължава дългогодишната тенденция преобладаващата част от общините в България (почти 4/5 или 78.4%) да са с
22
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
равнище на безработица по-високо от средното за страната, като особено неблагоприятно е положението на общините с равнище на безработица над 1.5 пъти по- високо от средното за страната, които са повече от половината общини (54.9%).

В столичните райони се отчитат най-ниските стойности на равнището на безработица за страната през 2013 г. Средномесечното равнище на безработица се движи в границите от 1.9% за район „Студентски“ до 5.3% за район „Кремиковци“ и 6.8% за район „Красна поляна“. Най-ниски стойности (под 3.5%) през годината са отчетени в столичните райони: „Лозенец“ (2.2%), „Триадица“ (2.5%), „Красно село“ (2.7%), „Изгрев“ и „Оборище“ (по 2.9%), „Витоша“ (3.0%), „Средец“ (3.1%), „Банкя“ (3.2%), „Слатина“, „Панчарево“ и „Нови Искър“ (по 3.3%), „Овча купел“ и „Искър“ (по 3.5%).

В Столичната голяма община средномесечното равнище на безработица през 2013 г. остава непроменено през последни две години – 3.6%.

През 2013 г. сравнително ниски стойности на равнището на безработица, се наблюдават и в общините: Божурище (4.5%), Варна (4.6%), Бургас (5.3%), Несебър (5.4%), Русе (6.0%), Челопеч и Лъки (по 6.1%), Севлиево (6.3%), Велико Търново (6.5%), Пловдив, Габрово и Белослав (по 6.6%), Стара Загора (6.7%), Аксаково(6.8%), Шумен (7.0%).

Законът за насърчаване на заетостта дава право на заети лица, учащи се и пенсионери да се регистрират в бюрата по труда като активно търсещи работа лица. През 2013 г. в бюрата по труда са регистрирани средномесечно общо 6997 търсещи работа лица (при 6394 лица през 2012 г.). Търсещите работа заети лица са 3326 лица (при 3077 лица през 2012 г.), учащите са 1051 лица (при 898 лица през 2012 г.), а пенсионерите – 2620 лица (при 2419 лица през 2012 г.). За една година и в трите групи на търсещите работа лица се отчита нарастване общо с 603 лица (с 9.4%). По-голямо увеличение на търсещите работа лица се наблюдава при заетите лица – с 250 лица или с 8.1%. Ръст отчитат и пенсионерите (с 201 лица или с 8.3%), а при търсещите работа учащи наблюдаваният ръст е по-малък, като брой (със 153 лица), но най-голям като относителен дял (със 17.0%). Запазва се трайната тенденция, типична за последните години, специалистите да доминират сред търсещите работа заети лица (77.4%) и пенсионери (55.9%), а при учащите се логично преобладават лицата без квалификация (62.0%).
23
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
Основни структури на безработните лица

Възрастта, полът, професионалната квалификация и степента на завършеното образование на безработните лица са от съществено значение за реализацията им на пазара на труда.

На базата на обобщените данни на Агенцията по заетостта профилът на средностатистическият безработен, регистриран в бюрата по труда в България през 2013 г. е следният: безработно лице без квалификация и специалност (55.2%), което в почти всички случаи е нискообразовано, т.е. е с основно и по-ниско образование (84.7%), в преобладаващата си част е жена (56.5%) на възраст над 45 г. (44.3%). Същевременно 42.8% от жените без квалификация и специалност са продължително безработни с регистрация в бюрата по труда над една година.

Безработните с ниска квалификация или непритежаващи такава, които почти винаги са с много ниско или въобще липсващо образование, дори част от тях са неграмотни и са изложени на най-голям риск да останат без работа и да се регистрират в бюрата по труда. Сред тях вероятността безработните жени на средна и над средната възраст по- продължително да имат регистрация в бюрата по труда е по-голяма.

През 2013 г. средномесечният брой на безработните жени е 200 817 лица, със 1835 лица повече спрямо 2012 г. Средномесечният темп (месечната динамика) е на спад от -0.2% (при ръст от 0.4% през 2012 г.). Безработните жени запазват преобладаващия си дял в общия брой на безработните лица, регистрирани в бюрата по труда, като делът им в сравнение с 2012 г. намалява с 0.5 процентни пункта. Съотношението жени : мъже е 54.1% : 45.9% (при 54.6% : 45.4% през 2012 г.).

За периода 2008 – 2013 г. делът на жените в общата съвкупност на безработните намалява с 8.4 процентни пункта – от 62.5% през 2008 г. до 54.1% през 2013 г. Налага се изводът, че кризата се отразява по-неблагоприятно на заетостта на мъжете.

Пряко и същественно влияние върху броя на безработните от двата пола оказват възрастта, професията, специалността, квалификацията и образованието на безработните лица.
24
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА

Делът на безработните млади жени до 24 г. е 8.7% от всички жени, с 0.3 процентни пункта по-нисък от 2012 г. При младите жени до 29 г. също се наблюдава спад от 0.3 процентни пункта за една година и те са 19.7%.

Делът на безработните жени на възраст над 50 години продължава прогресивно да нараства – с 0.7 процентни пункта за последната година и достига 34.8%. Значителното кардинално и мнокократно променяне на системата за пенсиониране след 1999 г., доведе до съществено нарастване на възрастта за пенсиониране на жените и се явявя основната причина за трайния ръст на тази група от безработни жени.

И през 2013 г. в образователната и професионалната структура на безработните жени се запазва тенденцията на високи относителни дялове на жените без специалност и квалификация (57.7%) и с основно и по-ниско образование (47.4%), като те намаляват съответно с 0.6 процентни пункта и 0.4 процентни пункта.

За тези високи и нарастващи през последните години стойности основната причина е свързана с факта, че въпреки че преобладаващата част от предлаганите работни места в бюрата по труда са за безработни с ниска квалификация и образование (близо 2/3 от обявените места),
25
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
в голямата си част са свързани с тежък физически труд и не са подходящи за жени.

Ниското образование и квалификация се отразяват пряко върху продължителността на регистрация, при което повече от половината безработни жени – 34.5%, са безработни над 1 година (34.3% през 2012 г.).

През 2013 г. безработните жени преобладават сред регистрираните в бюрата по труда в почти всички области, като с най-висок дял, наблюдаван и през предходните години, са областите: Бургас (61.0%), Варна (60.1%), Смолян (58.1%), Разград (56.9%) и Кърджали (56.4%).

Регистрираните в бюрата по труда безработни мъже през 2013 г. също отчитат ръст, който е значително по-голям от този наблюдаван при жените – с 3.0% или с 5007 лица. Средномесечният им брой от 170 563 лица, а средномесечният темп на прираст е нулев, какъвто е и през 2012 г.).

Делът им в общия брой на безработните лица също нараства – с 0.5 процентни пункта – от 45.4% през 2012 г. до 45.9% през 2013 г.

Делът на младежите до 24 г. и 29 г. през 2007г. в общата съвкупност на безработните мъже е, съответно, 10.5% (с 0.3 процентни пункта по-малко) и 20.7% (с 0.4 процентни пункта по-малко). Безработните мъже на възраст над 50 години са 37.1% (с 0.5 процентни пункта повече).

В образователната и професионалната структура на безработните мъже преобладават тези с основно и по-ниско образование – 47.2% (при 47.3% през 2012 г.). и без специалност и и квалификация – 52.3% (при 52.3% през 2012 г.).

Делът на продължително безработните мъже с престой на пазара на труда над 1 година в общата съвкупност на безработните мъже нараства с 0.7 процентни пункта и достига 31.3%.

В 5 области делът на безработните мъже е по-висок от този на жените – Плевен и Враца (по 50.3%), Благоевград (51,0%), Видин (51.3%) и Монтана (51.7%).

Наблюдаваното застаряване на населението през последните 25 години в България оказва пряко и съществено влияние върху възрастовата структура на безработните лица, при което се запазва и задълбочава трайната тенденция, възрастовите групи над 50 години да са най-многобройни по численост. Административната статистика на Агенцията по заетостта през 2013 г. отчита ръст на средномесечния брой на безработните в 5 възрастови групи.
26
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
Нарастването сред възрастовите групи от 40 до 44 г. (с 380 лица) и на младежите от 25 до 29 г. (с 493 лица) е несравнимо по-малко спрямо останалите 3 възрастови групи, където ръстът е със 715 лица във възрастовата група от 30 до 34 г., с 1400 лица във възрастовата група от 35 до 39 г. и най-висок ръст в числеността се наблюдава във възрастовата група над 55 години – с 4733 лица. Същевременно, с най-ниски относителни дялове продължават да са възрастовите групи на младежите до 29 г., които през 2013 г. отчитат минимален спад. С най-високи стойности се запазват дяловете на групите от безработни лица над 50 години, като при лицата от 50 до 54 г. делът намалява, а този на групата над 55 години нараства най-много през годината. (вж. Приложение №4)

Структурата на безработните по професионален признак включва три основни професионални групи: с работническа специалност, специалисти и без специалност.

Средномесечният брой на безработните специалисти намалява с 2676 лица (с 3.5%) и групата им обхваща 74 752 лица. Средномесечният темп (месечната динамика) при тях е на спад от -0.8% (при ръст от 0.2% през 2012 г.). Делът на безработните специалисти намалява – от 21.2% през 2012 г. на 20.1% през 2013 г.

Безработните с работническа специалност, регистрирани в бюрата по труда, отчитат
27
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
най-голямо нарастване – с 8.4% (със 7064 лица) и броят им е 91 541. Средномесечният темп (месечната динамика) на нарастване е също най-голям, като ръстът е от 0.6% (присъщо ръст от 0.6% през 2012 г.). Делът им за едногодишен период се увеличава с 1.4 процентни пункта до 24.6%.
В професионалната структура на безработните лица и през 2013 г. най-многобройната група продължават да е тази на безработните без квалификация и специалност, като тя включва 205 087 лица, с 2452 лица (с 1.2%) повече в сравнение с предходната година. Средномесечният темп е на спад от -0.2% (при минимален ръст от 0.1% през 2012 г.). Безработните без квалификация и специалност запазват най-висок относителен дял в професионалната структура на безработните лица, като продължава да се отчита спад в техния дял през 2013 г. – с 0.4 процентни пункта до 55.2%. Почти всички безработни лица без специалност и квалификация са нискообразовани, т.е. те са с основно и по-ниско образование, като делът им се увеличава до 84.7% (при 84.3% през 2012 г.).
По области безработните без квалификация и специалност са много неравномерно разпределени. Съотношението между най-ниския дял, отчетен в София-град (33.3%) и Габрово (33.4%) и най-високия дял – в област Сливен (71.6%) продължава да е 1:2.2. В изключително тежка ситуация са още 7 области: Шумен (69.5), Кърджали (66.8%), Софийска област (65.0%), Ямбол (64.9%), Пазарджик (64.8%), Разград (62.0%) и Пловдив (60.2%). Със значително по-нисък дял от средния за страната са освен областите София-град и Габрово и областите Перник (40.9%), Велико Търново (45.6%) и Смолян област (45.6%). (вж. Приложение №5)
28
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
Финансово-икономическата криза в Европа и света през последните 5 години се отразява много неблагоприятно върху образователната структура на безработните лица. Най-голямо и особено силно бе нейното влияние върху групите от най-образованите безработни лица, които са и най-висококвалифицираните безработни – със средно специално и професионално образование и с висше образование.

През 2013 г. продължава да се наблюдава най-голямо нарастване в броя и дела на групата от безработни лица със средно специално и професионално образование – с 6172 лица (с 5.4%), като средномесечно те са 121 027 лица. Средномесечният темп е на ръст от 0.3% (при ръст от 0.6% през 2012 г.), който е и най-голям в образователната структура на безработните лица и е единствен в посока нарастване. Делът на безработните със средно специално и професионално образование за едногодишен период нараства от 31.5% през 2012 г. на 32.6% през 2013 г.

В групата от безработни с висше образование през 2013 г. се отчита положително изменение в средномесечният й брой и дял. Броят на безработните с висше образование отбелязва намаление с 1185 лица (с 3.1%) и достига 37 503 лица. Средномесечният темп за групата на безработните с висше образование е на спад от – 0.6% (при ръст от 0.4% през 2012 г.). Делът им също намалява – с 0.5 процентни пункта, от 10.6% през 2012 г. до 10.1% през 2013 г.

29
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
И през 2013 г. се запазва трайната тенденцията от последните четиринадесет години по обясними причини броят и делът на безработните с висше образование да е най-висок в София-град, несравним с останалите области на страната, като през 2013 г. отново се отчита ръст с 1.2 процентни пункта до 32.6%.

Безработните с висше образование запазват сравнително по-висок дял и във Варненска (16.7%), Габровска (16.8%), Великотърновска (13.1%), Бургаска (11.8%), Русенска и Пловдивска (по 11.6%) Старозагорска област (11.0%), където са голямата част от висшите учебни заведения. Най-ниски стойностите (2 пъти и повече по-ниски от средния дял за страната) запазват дяловете на безработните с висше образование в областите: Търговищка и Разградска (по 4.4%), Сливенска (4.9%), Монтана (5.0%) и Шуменска (5.2%) област. (вж. Приложение №5)

Безработните със средно общо образование са 37 249 лица средномесечно. За едногодишен период те намаляват с 316 лица. Средномесечният темп при безработните със средно общо образование е на спад от -0.5% (при ръст от 0.3% през 2012 г.). Делът им също намалява в сравнение с 2012 г. с 0.3 процентни пункта до 10.0%.

Безработните с основно образование са 68 015 лица, като тази група от безработни лица намалява спрямо 2012 г. с 551 лица (с 0.8%). Делът им също намалява в сравнение с 2012 г. – от 18.8% на 18.3% през 2013 г.

Безработните с основно образование запазват най-висок дела си в областите: Кърджали (39.9%), Благоевград (27.1%), Шумен (25.5%), Смолян (24.8%) и Разград (22.8%), при най-нисък дял за страната в София-град (5.6%). Сравнително нисък остава делът на безработните с основно образование в областите: Русе (12.4%), Варна (14.4%), Стара Загора (14.7%) и Добрич (15.8%).

Безработните с начално и по-ниско образование са 107 586 лица. За едногодишен период те нарастват с 2722 лица или с 2.6%, а относителният им дял, също се увеличава минимално до 29.0% (при 28.8% през 2012 г.) от всички безработни.

По области делът на безработните с начално и по-ниско образование се движи в много широки граници. С най-висок дял продължават да са областите: Сливен (50.7%), Ямбол (43.9%), Пловдив (37.8%), Шумен (37.6%), Търговище (34.9%), Силистра (34.5%) и Софийска област (34.3%), при най-нисък дял за страната в областите Габрово (7.1%) и Перник (8.1%). Сравнително нисък се запазва делът на безработните с начално и по- ниско образование и в областите: Смолян (13.9%) и София-град (16.0%).
30
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
Голяма част от прилаганите от Агенцията по заетостта програми и мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет, както и проекти и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, са насочени към безработните с основно и по-ниско образование, лицата без квалификация и специалност и неграмотните лица, с цел подобряване на тяхната пригодност за заетост и увеличаване шансовете им на пазара на труда.

Групи от безработни лица в неравностойно положение

Безработни младежи до 24 и до 29 години

През 2013 г. основна целева група, към която е насочена активната политика за заетост и обучение на пазара на труда, провеждана от Агенцията по заетостта, е тази на лицата до 29-годишна възраст2. Статистиката отчита, че броят на безработните младежи в условията на икономическа криза се увеличава, както в България, така и в останалите европейски държави. Младежите до 29 годишна възраст са една от най- неравнопоставените групи, тъй като повечето работодатели по време на криза предпочитат да освободят първо работниците и служителите без опит и трудов стаж за съответната позиция. Прилаганата активна политика на Агенцията по заетостта спрямо тях допринася в значителна степен за ограничаване на безработицата сред младежите. Вследствие на това през периода 2003 г. – 2008 г. се наблюдава трайна тенденция на спад на безработицата сред младежите до 29 години, а през следващите четири години (през периода 2009 г. – 2012 г.) в условията на икономическа криза се наблюдава тенденция на ръст и задържане в броя и дела им. През последните две години се изпълняваше Националната младежка инициатива „Работа за младите хора в България“, която допринесе през 2013 г. безработните младежи от двете групи отново да отчетат намаление.

Групата на безработните младежи до 24 г. през 2013 г. обхваща 35 286 лица средномесечно, като намаляват с 553 лица. Делът на безработните младежи до 24 години в общия брой на безработните лица също намалява от 9.8% през 2012 г. до 9.5% през 2013 г. Запазва се дългогодишната трайна тенденция с най-висок относителен дял сред безработните младежи до 24 г. да са тези без квалификация – 63.5% (при 64.0% през 2012 г.) и с основно и по-ниско образование, които са 48.8% (при 48.1% през 2012 г.), като показват увеличение спрямо предходната година. Безработните младежи до 24 г. с висше образование през 2013 г. представляват 6.3% (при 6.3% през

2 Разглеждат се две обобщени групи на младежите, тъй като Евростат отчита в страните от Европейския съюз безработните младежи до 24 г., а в България по Закона за насърчаване на заетостта и Националния план за действие по заетостта те са до 29 г.
31
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
2012 г.) от всички регистрирани безработни с висше образование в бюрата по труда и 6.7% (при 6.8% през 2012 г.) от всички регистрирани младежи до 24 г. Делът на продължително безработните над една година младежи до 24 г. отчита ръст до 19.3% (при 18.8% през 2012 г.) от общо регистрираните младежи до 24 г. Делът на новорегистрираните младежи до 24 г. от всички новорегистрирани лица намалява значително – от 16.5% през 2012 г. до 14.7% през 2013 г.

Делът на безработните младежи до 24 години продължава да е най-висок в областите: Сливенска (12.9%), Софийска (12.7%), Ямболска област (11.8%), Старозагорска (11.4%) и Врачанска (11.2%), при най-нисък дял за страната в областите:. Кърджалийска (5.9%), Смолянска (6.4%), София-град и Габровска област (по 7.0%), Търговищка (7.1%) и Разградска (7.3%).

Според данните на Евростат през 2013 г. средномесечното равнище на младежка безработица до 24 години в България е 28.4%, което е с 5.0 процентни пункта по-високо от средното за Европейския съюз (23.4%). България е сред 14-те държави с равнище над средното за ЕС-28. Най-високо продължава да е нивото на младежка безработица в Гърция (58.3%), Испания (55.5%), Хърватия (49.7%), Италия (40.0%), Кипър (38.9%), Португалия (37.7%) и Словакия (33.7%), а най-ниско в Германия (7.9%), Австрия (9.2%) и Холандия (11.0%), Дания (13.0%) и Малта (13.5%). Спрямо 2012 г. средномесечното равнище на младежка безработица в България нараства с 0.3 процентни пункта, а за ЕС- 28 равнището на младежка безработица е с 0.4 процентни пункта повече.

32
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
По данни на Националния статистически институт от Наблюдението на работната сила за 2013 г. коефициентът на безработица на младежите до 24 години е 28.4% (при 28.1% през 2012 г.).

Групата на безработните младежи до 29 г. през 2013 г. включва 74 720 лица средномесечно, като се наблюдава минимално намаление в броя им – с 59 лица. Делът на безработните младежи до 29 години в общия брой на безработните лица също намалява от 20.5% през 2012 г. до 20.1% през 2013 г. Същевременно, делът на започналите работа младежи през годината от общия брой започнали работа безработни е по-висок – 24.8%. Продължава трайната тенденция с най-висок относителен дял да са безработните младежи без квалификация, които са 60.4% (при 60.8% през 2012 г.) и тези с основно и по-ниско образование, чиито дял нараства минимално – с 0.2 процентни пункта от 46.7% през 2012 г. до 46.9% през 2013 г. Безработните младежи до 29 г. с висше образование през 2013 г. представляват 23.6% (при 23.1% през 2012 г.) от всички регистрирани безработни с висше образование в бюрата по труда и 11.8% (при 11.9% през 2012 г.) от всички регистрирани младежи до 29 г. Делът на продължително безработните над една година младежи до 29 г. се увеличава до 22.4% (при 22.0% през 2012 г.) от общо регистрираните младежи до 29 г. Делът на новорегистрираните в бюрата по труда младежи до 29 г. от всички новорегистрирани лица намалява от 30.3% през 2012 г. на 28.3% през 2013 г.

Новорегистрираните безработни младежи до 29 г. в резултат от реализацията на Националната програма „Активиране на неактивни лица“ през 2013 г. са 4743 лица, а от началото на 2012 г. – 8754 лица.

Делът на безработните младежи до 29 години продължава да е най-висок в областите: Сливенска (25.1%), Софийска (24.8%), Старозагорска (23.7%), Ямболска (23.5%) и Пловдивска (23.0%) области, при най-нисък дял за страната в Кърджалийска (13.1%), Търговищка (14.2%) и Смолянска (14.3%). Сравнително нисък се запазва делът на безработните младежи до 29 години и в областите: Разградска (14.9%) и област Габровска (16.4%). (вж. Приложение №6)

През 2013 г. безработните лица над 50 години са 133 021, като тази група нараства с 4584 лица (с 3.6%). След четири поредни години на намаление, делът на лицата над 50 години от общия брой на безработните в страната се увеличава от 35.2% през 2012 г. на 35.8% през 2013 г. Запазва се наблюдаваната дългогодишна тенденция сред безработните лица над 50 години с най-висок относителен дял да са лицата без квалификация – 52.0% (при 53.6% през 2012 г.) и с основно и по-ниско образование – 47.5% (при 49.3% през 2012 г.).
33
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
Положителен е фактът, че и двете подгрупи намаляват дяловете си значително през 2013 г. Делът на продължително безработните сред лицата над 50 години се запазва почти непроменен – от 40.3% през 2012 г. на 40.4% през 2013 г.


Най-високите дялове на безработните над 50 години по области продължават да се отчитат в областите: Кърджали (48.8%), Смолян (48.0%), Търговище (46.5%), Разград (44.7%), Русе (42.5%), Габрово (40.2%) и Добрич (40.1%), при най-нисък дял за страната в Софийска област (28.5%). Сравнително нисък остава делът на безработните над 50 години в областите: Сливен (29.9%), Стара Загора (30.1%), София-град (30.3%), Пловдив (31.1%) и Ямбол (31.2%). (вж. Приложение №5)

Младежите до 29 години и лицата над 50 години са сред основните целеви групи на активната политика на пазара на труда, провеждана от Агенцията по заетостта през последните години, чрез проекти и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейски социален фонд и програмите и мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет, което влияе директно върху състоянието на безработицата сред тях.
34
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
Продължително безработните лица с престой в бюрата по труда над една година през 2013 г. са 122 738 лица средномесечно. Те нарастват с 3906 лица (с 3.3%) в сравнение с предходната година. Делът им също отчита увеличение – от 32.6% през 2012 г. на 33.0% през 2013 г.


Висок продължава да е делът на продължително безработните лица над една година в областите Търговище (45.8%), Кърджали (44.1%), Сливен (44.0%), Разград (43.8%), Ямбол (42.5%), Шумен (41.4%), Силистра (39.7%), Ловеч (39.1%) и Монтана (38.0%). Най-нисък дял за страната се отчита в София-град (11.8%), а в областите: Бургаска (19.8%), Варненска (22.1%), Пернишка (24.0%) Габровска (24.4%) и Русенска (25.1%) делът на продължително безработните над една година е също с по-ниски стойности. (вж. Приложение №7)

През 2013 г. намалява делът на групата на продължително безработните лица над 2 години в общата съвкупност на регистрираните над една година в бюрата по труда. Този дял намаляват, но продължава да обхваща повече от половината – 52.2% (при 56.1% през 2012 г.) от безработните лица над една година. Продължително безработните лица над 2 години са 64 111 лица, с 2563 лица (с 3.8%) по-малко в сравнение с предходната година. Делът на групата на продължително безработните лица над 2 години намалява до 17.3% (при 18.4% през 2012 г.) от всички регистрирани безработни в бюрата по труда.

В структурата на безработните по продължителност на регистрирация в бюрата по труда през 2013 г. в 3 от групите се наблюдава намаление на броя на безработните: в групата с продължителност на регистрирация до 1 месец (с 508 лица), в групата с
35
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА
продължителност на регистрирация от 1 до 4 месеца (с 1851 лица) и в групата с продължителност на регистрирация над 2 години (с 2563 лица). Делът и на 3-те групи също отчита спад: до 1 месец – с 0.3 процентни пункта до 10.3%, от 1 до 4 месеца – с 0.9 процентни пункта до 23.8% и над 2 години – с 1.0 процентен пункт до 17.3%.
Средната продължителност на престой в бюрата по труда на безработните лица през 2013 г. нараства минимално спрямо предходната година с 0.4 месеца – до 7.3 месеца. Безработицата в страната се запазва сравнително непродължителна (малко над половин година). Общото нарастване на средната продължителност на безработицата спрямо предходната година е характерно за почти всички групи и структури на безработните, като средната продължителност на безработицата намалява минимално само в 2 групи – на безработните с основно образование и с основно и по-ниско образование, а в групата на безработните с начално и по-ниско образование средната продължителност на безработицата се запазва непроменена. Най-голямо нарастване се отчита при безработните младежи до 24 г., младежите до 29 г. и при мъжете, а най-малък ръст – при лицата над 50 г. и безработните лица без специалност и квалификация. Независимо от тази динамика, с най-малък престой в бюрата по труда (по-малко от половин година) продължават да са безработните младежи до 24 г. и 29 г., безработните с висше образование и специалистите – около и под 5 месеца. С най-дълъг престой в бюрата по труда (почти година) са безработните с начално и по-ниско образование. С престой, надвишаващ средния за всички безработни, отново са жените, безработните лица без специалност и квалификация, лицата над 50 години и лицата с по-ниски степени на образование – с основно образование и с начално и по-ниско образование.

Средна продължителност на безработицата в месеци
36
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
БЕЗРАБОТИЦА


Безработните лица с трайни увреждания са 15 670 лица, с 570 лица или с 3.8% повече. За безработните лица с увреждания бюрата по труда, особено в условията на икономическа криза, се явяват основната възможност за започване на работа. Делът на тази неравностойна група на пазара на труда нараства минимално – от 4.1% през 2012 г. до 4.2% през 2013 г. Делът на безработните лица с трайни увреждания е най-голям в: Перник (6.5%), Габрово (6.4%), Силистра (6.3%), Враца (5.9%), Смолян и Русе (по 5.7%), при най-нисък дял за страната в област Сливен (2.2%). В областите: Бургас (2.3%), Кърджали (2.4%), Хасково (3.0%), Благоевград (3.1%) и Видин (3.2%) делът на безработните лица с трайни увреждания е също с много по-ниски стойности.

Самотните майки са специфична група в особено неравнопоставено положение на пазара на труда. В бюрата по труда са регистрирани средномесечно 3293 жени – самотни майки. Те са с 255 жени (с 8.4%) повече спрямо предходната година.

Друга група в неравностойно положение сред безработните жени е тази на майките с деца до 3 години, които през 2013 г. са 9334 лица средномесечно. Тази група отчита минимално нарастване – с 34 жени (с 0.4%) в сравнение с 2012 г.
37
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.

През 2013 г. в бюрата по труда нараства търсенето на работна сила в реалната икономика. От 2011 г. на първичния пазар започва слабо увеличаване на заявените свободни работни места в бюрата по труда, като през 2013 г. се наблюдава най-голям прираст, въпреки че броят им остава на по-ниско ниво от 2009 г. Наблюдава се постепенно стабилизиране, но все още е рано да се отчете устойчива тенденция на възстановяване. Месечната динамика на годишна база е положителна, като се отчита ръст през цялата година, с изключение на месец май.

В бюрата по труда са заявени общо 215 706 свободни работни места, с 29 394 места (11.3%) по-малко от 2012 г. Намалението е резултат на по-малкия брой обявени работни места по ОП РЧР, поради приключване реализацията на част от схемите по програмата, което частично се компенсира от увеличението на местата по програми и мерки за заетост и регистрираното оживление в реалната икономика.


Структурата на заявените работни места в бюрата по труда показва, че преобладаващата част (64.4%) от тях са на първичния пазар, близо една четвърт (24.8%) са по програми за заетост, почти 6% са по ОП РЧР и 5% – по насърчителни мерки от ЗНЗ.
38
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.
На първичния пазар са заявени 138 915 работни места, като това е най- големият брой от 2010 г. насам, а спрямо 2012 г. са с 11 772 места (9.3%) повече. Търсенето на работна сила в рамките на реалната икономика е приоритетно в бюрата по труда. Нейният дял от всички работни места се запазва висок и нараства в сравнение с предходната година с 12.5 процентни пункта. Месечната динамика на първичния пазар на труда е аналогична на 2012 г. и следва като цяло традиционните годишни колебания. Отчита се разместване в месеците на пиковите моменти в търсенето. Най-много работни места през 2013 г. са обявени през април и март, свързано с предлагането на сезонна заетост, както и през септември, във връзка с началото на учебната година. През всички месеци на 2013 г. се наблюдава нарастване спрямо съответния месец на 2012 г., с изключение само на месец май.


Анализът на заявените работни места в реалната икономика, разпределени по икономически дейности, показва, че се запазват сферите, в които традиционно местата в количествено отношение са най-много. Преработващата промишленост осигурява най- голям брой работни места (34 476). На второ и трето място са, съответно, търговията и ремонт на автомобили и мотоциклети (19 481) и хотелиерството и ресторантьорството (11 912). Следват селско стопанство (9214), държавно управление (8984), административни и спомагателни дейности (8285), строителство (8101), образование (6744), операциите с недвижими имоти (6101), финансовите и застрахователни дейности(5681), транспорта (5618) и др.
39
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.
По-съществено увеличение в търсенето се отбелязва в сферата на държавното управление (с 4024 места повече от заявените през 2012 г.), следва преработващата промишленост (с 3793 места), хотелиерството и ресторантьорството (с 2094 места). Намаление е регистрирано в следните седем дейности: транспорт, складиране и пощи (с 504 места), хуманно здравеопазване и социална работа (с 299 места), административни и спомагателни дейности (с 272 места), селско стопанство (с 173 места), образование (със 77 места), добивна промишленост (с 60 места), производство на електрическа и топлинна енергия (с 13 места). Почти непроменен е броят на заявените места в строителството, където нарастването е само със 7 места.

Прегледът на заявените работни места по професии на първичния пазар показва, че най-търсени чрез бюрата по труда, както през предходните години, са работниците в шивашкото и текстилно производство – шивачи, машинни оператори в шивашкото и текстилно производство и др. – над 12 000 места и продавачи в магазини, на пазари, посредници в търговията и продажбите – повече от 11 800 места. През цялата година се наблюдава завишен интерес към преподаватели в начални, основни и средни училища, учители по професионална подготовка – близо 9700 места. Задържа се високо търсенето на работници в преработващата промишленост – почти 8200 места и работници в селското, горското и рибното стопанство, градинари и растениевъди, животновъди и др. – над 8100 места. Голямо е предлагането на работни места за персонал, полагащ здравни грижи за хора и деца – близо 6000 места. Целогодишна е активността в търсенето на сервитьори и бармани – повече от 5600 места и на готвачи – близо 4 000 места. Значителен е броят на места за работници и помощници при производството на храни – над 4600 места, работници в добивната промишленост и строителството – близо 4200 места. Отчита се сравнително голямо търсене на водачи на тежки, леки автомобили и автобуси – близо 3500 места, на персонал, осигуряващ защита – 3300 места, оператори на подвижни съоръжения – над 3100 места, на работници в строителството – близо 2800 места.

Относително по-слабо е търсенето в бюрата по труда на ръководни кадри в различни области, като юристи, инженери, здравни работници и др. Слабо е търсенето на лекари – 412 места, на печатари и сродни на тях – 361, на машинни оператори в химическото производство – 273 места, на фризьори, козметици и сродни на тях – 262 места, на техници в областта на информационните технологии – 261 места, машинни оператори в миннодобива и добива на материали – 257 места, на приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост -233 места, на ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията – 206 места, на ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност – 129 места, на приложни специалисти в здравеопазването – 117
40
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.
места, на машинни оператори в металургичното производство и металообработването – 111 места и др.

Трайната тенденция, преобладаващата част (62.6%) от местата да са заявени от частни работодатели, се проявява и през 2013 г. Броят им нараства с 4124 места и достига 86 928 работни места, но се отчита спад в относителния им дял с 2.6 процентни пункта. Понижението е в резултат на свиването на инвестиционния поток, намаляването на поръчките и производството в някои отрасли. В бюрата по труда частният сектор е заявил най-много свободни места за безработни без квалификация (68 152), следват местата за работнически професии (10 921) и най-малко са местата за специалисти (7855).

На първичния пазар в бюрата по труда са разкрити 8081 нови работни места. На всеки сто места, заявени на първичния пазар, близо 6 са новоразкрити. Отчита се нарастване от 1056 места. В условията на несигурна икономическа среда със слаб растеж и нисък инвеститорски интерес в повечето отрасли, прирастът логично не е достатъчно висок. Най-много новоразкрити места има през септември (922 места), следват месеците май (845 места), юни (758 места) и март (755 места). Най-добре представени икономически дейности са преработващата промишленост (с 1988 нови места) и държавното управление (с 1442 нови места). Следват търговията – с 918 новоразкрити места, хотелиерство и ресторантьорство с 562 нови места, а в образованието те са едва 208 места.

Факторът „сезонност“ остава един от определящите за търсенето на труд. През годината са заявени 14 491 сезонни места, чийто брой остава почти непроменен спрямо 2012 г. Те нарастват със 110 места или с 0.8%. Търсенето на сезонни работници, както и през предходната година, е най-голямо в хотелиерството и ресторантьорството (4301 места), в селското стопанство (3460 места), в преработващата промишленост (2241 места), в транспорта (1162 места), в търговията (800 места) и в строителството (511 места). Сезонните места се увеличават от началото на годината до месец април (4073), когато са почти 17 пъти повече от януари. През май и юни трудовият пазар се насища с работна сила, започва постепенно намаление, след което има рязък спад (до 105 – през декември).

През годината значително се увеличава търсенето на работа при всички професионално- квалификационни групи (специалисти, работници и нискоквалифицирани кадри). Икономиката генерира като количество повече места за ниския и средния сегмент и по-малко за висококвалифицирани кадри.
41
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.
В професионално-квалификационен аспект на първичния пазар продължава приоритетното търсене на нискоквалифициран труд в бюрата по труда – 100 695 места, като се засилва спрямо предходната година (с 9642 повече). Тези места представляват преобладаващата част (72.5%) от общо заявените в реалната икономика. Отбелязва се нарастване от 0.9 процентни пункта на дела на местата за търсещи работа без квалификация и с ниско образование. Първичният пазар ползва в голяма степен нискоквалифициран труд. Сезонният фактор е определящ за търсенето на работна сила без специалност и професия. Динамиката се характеризира с пик през месеците април и март, когато се активизира подготовката на летния сезон. В края на годината е налице характерният за декември спад на местата за нискоквалифицирана работна сила. Безработните без специалност са една от целевите групи на субсидираната заетост, което поддържа тенденцията на тяхното активно търсене чрез бюрата по труда през по-голямата част от годината.

Наблюдаваме частично разминаване между професинално-квалификационната структура на регистрираните безработни и на търсенето на работна сила с определени характеристики. Общото в двете структури е приоритетният дял на неквалифицираните работници и приоритетното търсене на неквалифициран труд. Разминаване се наблюдава в структурата на регистрираните специалисти и на търсенето на работна сила с различни специалности и умения, както и в търсенето и предлагането на работна сила с работнически професии, като се констатира дефицит от определении категории работници с определена квалификация и умения.

Втората по големина група са обявените свободни места за специалисти, които са 22 409, като намаляват с 377 места. Относителният им дял е 16.1%. През годината по-голямо е търсенето на специалисти с висше образование, отколкото със средно професионално образование. От заявените места за специалисти преобладаващата част са за лица с висше образование – 73.2% или 16 410 места. Най- голямо е търсенето през септември и октомври, което е свързано със започването на учебната година. Висшистите с педагогическо образование трайно са най-търсената професионална група в професионално-квалификационната структура на заявените работни места за висококвалифицирани специалисти. Следват специалистите в сферата на административните и спомагателни дейности, на преработващата промишленост, на държавното управление, на хуманитарното здравеопазване и социалната дейност, на операции с недвижими имоти и на търговията. Обявените работни места за специалисти без висше образование почти се запазват като брой (5999 места – със 164 по-малко) и формират дял от 26.8% в структурата на всички обявените места за лица със специалност на първичния пазар.
42
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.
Търсенето на безработни с работнически професии също е обусловено от сезонния фактор. Заявени са 15 811 свободни места, с 2507 повече от предходната година. Относителният им дял нараства с 0.9 процентни пункта и достига 11.4%. Динамиката на заявените места за работници е с логичен максимум през април (2474) и март (1993) и минимум – през декември (697). По време на активния сезон нараства търсенето на работници с професии в областта на селското стопанство и на свързаната с него преработваща промишленост, на строителството, на туризма и др.

Неблагоприятната икономическа конюнктура влияе върху пазара на труда, като в отделните области на страната интензитетът и характерът на това влияние е различен. Възстановяването от икономическата криза продължава с различни темпове в отделните области. Неблагоприятната демографска картина, ниската степен на урбанизация в много от областите, относително слабият приток на чуждестранни инвестиции и недостатъчното развитие на икономиката и инфраструктурата влияят върху мобилността на работната сила. Въпреки известното раздвижване през последните години, областните трудови пазари все още не са преодолели последиците от кризата.

Увеличение на броя на заявените свободни работни места се отчита почти във всички области, с изключение на област Монтана, където има намаление, а в три области (Ловеч, Варна и Русе) се запазва почти същият брой. Анализът на данните по области показва, че икономическата криза оказва много по-силен негативен ефект върху пазара на труда в северозападната част на страната, където са някои от най-бедните области: Търговище, Ловеч и Монтана. Трудовият пазар в Южна България е по-устойчив и по- балансиран. По-бързото възстановяване на южната част се дължи на редица фактори, между които по-високата мобилност на трудовата ръка, по-добрата възрастова структура на населението и принадлежността на водещите в икономически план области на страната (София-град, Пловдив, Стара Загора и Бургас).

Традиционно най-много работни места на първичния пазар, аналогично на 2012 г., са заявени в София-град (19 059), която е с най-силно развита икономика и съответно с най-голям брой работни места. На втора позиция е Бургас (10 205 места). Следваща е област Пловдив (с 9437 места), но въпреки това местата са много по-малко (два пъти) от заявените в София-град. Значителен брой и близки по стойности са обявените места в областите Варна (7632 места), Благоевград (6923 места), Стара Загора (6586 места), Добрич (6258 места), Велико Търново (6157 места) и Пазарджик (6137 места). Няма промяна при областите, в които се отчита дефицит на свободни работни места – Перник (1570 места), Видин (1872 места) и Габрово (2277 места). (вж. Приложение № 8)
43
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.
Увеличение на заявените работни места спрямо 2012 г. се отбелязва в 25 области. Най-чувствителен е ръстът в Бургас (с 1531 места) и София-град (с 1250 места). С близък прираст са областите Велико Търново (с 876 места) и Пловдив (с 852 места). Почти се запазва броят на местата в областите Ловеч (със 7 места повече), Варна (с 11 места повече) и Русе (с 30 места повече). Намаление е регистрирано само в област Монтана (с 62 места).

Търсенето на работна сила по икономически дейности е най-голямо в преработващата промишленост, като по-значителен брой обявени работни места на първичния пазар има в областите Пловдив (3282 места), Благоевград (2796 места), Велико Търново (2064 места) и Русе (1980 места). С малък брой са областите Видин (294 места) и Перник (386 места). От сферата на търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети на първа позиция е област София-град с 3320 работни места, следват с близки по стойности областите Пловдив (1373 места), Варна (1112 места), Велико Търново (1104 места) и област София (1039 места). Най-малък е броят им в Кърджали (180 места), Разград (190 места) и Видин (208 места). В хотелиерството и ресторантьорството търсенето е не само през летните месеци, но има тенденция към постигане на все по-устойчива заетост и през останалите периоди на годината. По-голям брой са обявените работни места в морските и близките до морето области Бургас (2684 места), Варна (1850 места) и Добрич (1803 места), а също и в големия център София-град (1289 места). От селско, горско и рибно стопанство най-много заявени свободни места има във Велико Търново (710 места), Плевен (687 места), Пазарджик (681 места) и Силистра (610 места). Най-малко са местата в аграрната дейност в област Перник – само 15 и в област Габрово – 16.

През 2013 г. заявените места по мерки от ЗНЗ са 10 753, което е 2.5 пъти повече в сравнение с предходната година. По-голям ръст има през април и май, в периода на стартирането им, а също през септември и октомври. Значителна част от местата по мерки (62.3% или 6701 места) са от частния сектор.

Запазва се тенденцията от предходните години най-много работни места да са заявени по мярката за наемане на младежи до 29 годишна възраст – 3122 места, която съставляват 30% от обявените по мерки от ЗНЗ места. Следва мярката, насърчаваща работодателите да наемат безработни лица над 50 г. (1784 места) и мярката, стимулираща работодателите да наемат за стажуване безработни младежи до 29 г. възраст без трудов стаж по придобитата специалност (907 места). Сравнително висок интерес има към преференцията за наемане на временна, сезонна или почасова работа на безработни лица с трайни увреждания (851 места). Предпочитана и актуална е мярката, насърчаваща работодателите да разкриват „зелени работни места“ (518 места) и мярката за наемане безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди (510 места). Почти същият брой (509 места) се отчита по мярката,
44
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.
насърчаваща работодателите да наемат безработни лица, насочени от бюрата по труда, на първите пет разкрити работни места.
Програмите за заетост са инструмент на активната политика, с който може да се влияе пряко на пазара на труда, когато е нужно да се балансират процесите или да се окаже подкрепа на неравнопоставени групи на трудовия пазар.

През 2013 г. са заявени 53 513 работни места по програми за заетост, с 22 703 повече в сравнение с 2012 г. За част от регистрираните в бюрата по труда от уязвимите групи, програмите за заетост са единственият шанс за включване в пазара на труда. Най-голям брой и дял продължават да имат местата по НП ОСПОЗ – 38 747, които са преобладаващата част (72.4%) в структурата на местата по програми за заетост. Отчита се близо два пъти (1.8) нарастване на местата, което е в резултат на осигуряване продължаваща заетост на безработни в аварийни дейности. На следващо място, като брой и относителен дял, са местата по втората по големина национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ – 4581 места, с 434 места повече. Техният дял е 8.4% от всички места по програми. По регионални и общински програми са обявени 2 412 места, като нарастват с 367, а делът им е 4.5%. По браншови програми за заетост свободните места са 1144, нарастват с 431. Увеличението на местата по програма „Старт на кариерата“ е с 844, като достигат 1617 места. По програма „Красива България“ местата са 205.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са заявени 12 525 места, като намалението е от 6.6 пъти (със 70 310 места). Причината за намалението е спецификата на технологичния цикъл на реализацията на схемите по ОП РЧР. Най- активният период от реализацията на ОП РЧР е през 2012 г., когато се отчита максимален брой на обхванатите в схемите лица и максимално използване на ресурсите на Европейския социален фонд, за да се намалят негативните ефекти от кризата. През 2013 г. намалява броят на включените в схеми лица и обявените работни места. С определящо значение за търсенето на работна сила през 2013 г. е схемата „Подкрепа за заетост“. По схемата са над две трети от обявените свободни работни места по ОП РЧР през годината или 8378 места. Със значителен брой са и заявените свободни места по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“ – 2074. Следват схема „Отново на работа“ с 1214 места и схема „Развитие“ – 717 места.

Общото нарастване на обявените свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда рефлектира върху заетите места и обуславя увеличението, което се наблюдава през цялата година. Ръстът се дължи на активната работа и установената добра комуникация между трудовите посредници и работодателите.
45
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.
През годината на първичния пазар са заети 113 533 работни места, с 12 951 места (12.9%) повече от 2012 г. Пиковите моменти в усвояването на свободните работни места са през месеците април, септември и юни.

В частния сектор са усвоени 71 715 или 63.2% от всички заети места на първичния пазар. Най-голям е броят на заетите места на първичния пазар в преработващата промишленост (26 917), в търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети (16 757), хотелиерството и ресторантьорството (9615), в селското, горско и рибно стопанство (8606) в държавното управление (8126) и строителството (6568).


От данните се констатира, че заетите места на първичния пазар се увеличават с по-бърз темп от заявените, т.е. активно се усвояват места от предходни периоди, което е още един израз на дисбаланса между търсене и предлагане. Влияние в степента на доближаване между търсенето и предлагането на работна сила оказва сезонният фактор, стартирането на учебната година и периодите на много свито търсене на работна сила. С обявяването на голям брой сезонни работни места през март и април нараства количественото несъответствие между търсенето и предлагането, тъй като се обявяват много сезонни работни места, които се заемат в следващите месеци. Сравнително близки са стойностите през юни и юли, което е в резултат на активното назначаване на работа в сезоннозависимите дейности. Доближаване се наблюдава през месец септември със стартирането на учебната година и заемането на обявените през
46
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.
август свободни работни места за учители. През периода октомври – декември заетите места са повече или равни на заявените, поради ограниченото търсене на труд. В края на годината трудовият пазар значително се свива и броят на заетите места е по-висок или равен на заявените, тъй като се заемат места, обявени през предходни месеци.

Все по-голяма част от работодателите изтъкват недостига на работна ръка като ключов проблем на бизнеса. Изпитват се затруднения при намиране на подходящи кадри, въпреки голямото предлагане на работна сила. Това е в резултат на бързо променящите се потребности на бизнеса, а уменията на работниците не са адекватни на динамиката на пазара на труда.


По отношение на професионално-квалификационните характеристики на заетите места се наблюдава стойностно увеличение и в трите групи (за работническа професия, за специалисти и за лица без квалификация). Структурата на заетите работни места показва, че относителният дял (14.2%) на работните местата за лица със специалност отбелязва спад от 1.4 процентни пункта. Увеличение от 0.7 процентни пункта има на заетите места за лица с работническа професия, които съставляват 11.3% от заетите на първичния пазар места. Делът на местата за безработни без квалификация нараства също с 0.7 процентни пункта до 74.8%.
47
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА ПРЕЗ 2013 г.
През последните четири месеца на годината броят на незаетите свободни работни места на първичния пазар в края на месеца остава сравнително нисък и се движи под 5000. Средномесечният брой свободни работни места в края месеца през 2013 г. е 5356, при 4429 през 2012 г.

Няма динамика при трайно незаетите свободни работни места (повече от 3 месеца). През 2013 г. средномесечно те са 632 места, при 634 през предходната година. Трайно незаетите места са предимно от преработващата промишленост и от търговията.
48
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА

ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА

Основен инструмент за ограничаване на безработицата и нарастване на заетостта е трудовото посредничество. Подобряването на ефективността от посредничеството чрез модернизирането на предлаганите услуги за заетост, разширяването на обхвата им и задълбочаване на индивидуалния подход в работата с безработните, е важна предпоставка за оптимизиране на ситуацията на пазара на труда.

За да балансира негативните процеси на трудовия пазар, Агенцията по заетостта стимулира разкриването на по-голям брой свободни работни места и максималното им усвояване в най-кратки срокове. В резултат, през годината бяха устроени с 25 038 безработни (11.1%) повече спрямо 2012 г. Общо на първичния пазар, в програми за заетост, в схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и в насърчителни мерки по ЗНЗ са постъпили на работа 249 720 безработни.


В условията на подобряваща се икономическа обстановка, динамичен трудов пазар с разширен обхват към безработните от групите в неравностойно положение и за трета поредна година увеличаващ се брой устроени безработни, икономиката показва индикации за възстановяване и постепенно оживяване, дори и с мининален икономичекси разтеж.
49
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА
Динамиката на структурата на постъпилите на работа през годината се обуславя основно от сезонността и от интервенциите на активната политика по заетостта. Месеците, в които се наблюдава по-висок брой включени безработни в субсидирана заетост, съотвестват на месеците, в които се отчита увеличение в устроените на нискоквалифицираните безработни, защого именно те са обект на активната политика по заетостта и са търсена работна сила за сезонен труд. По-квалифицираните, от своя страна, намират по-добра трудова реализация в началото на активния летен сезон и през септември и октомври във връзка с началото на учебната година.

Характеристиките на започналите работа лица през годината са следните:

 • 141 399 са жени, като през годините традиционно са по-голямата група в структурата по пол, както са и преобладаващата група в структурата на регистрираните безработни по пол. Те представляват 56.6%, спрямо 54.6% за 2012 г.;
 • 105 056 безработни са без квалификация, които продължават да формират най- голямата група в професионалната структура на започналите работа. Техният брой се увеличава с 14 221 лица (15.7%). Делът им също се увеличава – с 1.6 процентни пункта, до 42.1% през 2013 г. Преобладаващата част от тях (72.7% – 76 417 безработни) са с основно и по-ниско образование, по-голямата част от които (51.1% – 39 024 безработни) са постъпили на работа след включването им в субсидирана заетост;
 • 74 704 са безработните със специалност. Въпреки нарастването им с 5991 лица (8.7%), делът им се понижава от 30.6% през 2012 г. до 29.9% през 2013 г. Затвърждава се тенденцията, че специалистите с техническо образование, които са 29.2% (21 820 лица), се реализират най-добре на пазара на труда. Специалистите с икономическо и юридическо образование са втората група с приоритетно търсене в бюрата по труда – 25.5% (19 063 лица). На трето място се нареждат специалистите в сферата на услугите – 22.9% (17 133 лица). По-слаба реализация намират специалистите в сферата на образованието – 6.3% (4719 лица), в селското стопанство – 5.7% (4281 лица), в хуманитарните науки – 4.5% (3369 лица) и др.;
 • 69 960 безработни са с работническа професия, които в абсолютно изражение нарастват с 4826 лица (7.4%), докато делът им, който е 28%, се понижава с 1 процентен пункт;
 • 62 006 са младежите до 29 г. Броят им нараства с 5779 лица (15.3%), а делът им (24.8%) в общия брой на започналите работа слабо намалява – с 0.2 процентни пункта;
 • 54 441 са продължително безработните (лица с регистрация в бюрата по труда над една година) и представляват 21.8% от всички започнали работа през годината. Те нарастват и като брой, и като дял, съответно с 10 726 лица (24.5%) и с 2.3 процентни пункта;
50
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА
 • 41 714 безработни притежават висше образование или с 3307 лица (8.6%) повече, спрямо 2012 г. Делът, който формират в структурата на започналите работа, е 16.7%, при 17.1% през предходната година;
 • 7515 безработни са с увреждания, с 2013 лица (36.6%) повече. Тази група безработни заема дял от 3%, спрямо 2.4% за 2012.

Анализ на структурата на постъпилите на работа безработни показвa увеличение в дела на три отделни групи безработни. Най-голямо е нарастването при продължително безработните – с 2.3 процентни пункта, следвани от безработните без квалификация – с 1.6 процентни пункта и безработните с увреждания – с 0.6 процентни пункта. Отчита се понижение в дела на останалите четири наблюдавани групи безработни, като най-голямо е при безработните с работническа професия – с 1 процентен пункт, при безработните със специалност – с 0.7 процентни пункта, при безработните с висше образование – с 0.4 процентни пункта, а най-ниско понижение се отчита при младежите до 29 г. – с 0.2 процентни пункта.

С помощта на бюрата по труда са започнали работа 239 пенсионери и 151 учащи се. Трудовите посредници са оказали съдействие на 316 заети лица при смяна на тяхната работа.
51
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА
Прилаганото от Агенцията по заетостта активно и ефективно трудово посредничество на първичния пазар на труда оказва определящо влияние за ограничаването на безработицата в страната. През годината са устроени 167 320 безработни в реалната икономика, включително и тези, на които са предоставени услуги, стимулиращи ги за по-активно поведение на пазара на труда и съответно довели до започването им на работа. Те са с 15 474 лица (10.2%) повече спрямо 2012г. Делът им от 67% в общия брой на започналите работа през годината, намалява с 0.6 процентни пункта.


Активната работа на трудовите посредници, които насочваха усилията си към устройване на максимален брой безработни, доведе до положителен баланс в месечната динамиката на първичния пазар, като се постигна траен процес на по-категорично нарастване и се регистрираха по-високи стойности през всички 12 месеца на годината, спрямо предходната 2013 г. Най-високо нарастване е през месеците февруари и април, съответно с 3238 и 2839 лица повече, а най-слабо увеличение се наблюдава през месец март – с 458 лица повече и през месец май – с 297 лица повече.
52
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА
Трудовите посредници бързо и ефективно насочват безработни от неравнопоставените групи в субсидирана заетост, с оглед тяхната интеграция на трудовия пазар и недопускането на изпадането им под линията на бедност. През годината в активни програми за заетост, насърчителни мерки по ЗНЗ и схеми по ОП „РЧР“ са включени 82 400 безработни или с 9564 лица (13.1%) повече от предходната година. Те представляват една трета (33%) от всички постъпили на работа, спрямо 32.4% през предходната година.

Агенцията по заетостта, като основен посредник на пазара на труда, реализира активна политика, приоритетно насочена за подпомагане социално-икономическата интеграция на етническите малцинства и другите групи в неравностойно положение на пазара на труда. Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните роми. Интеграцията им е свързана с решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях, основните причини за която са ниското им образователно и квалификационно ниво, поради което шансовете им на трудовия пазар са ограничени. В изпълнение на изискванията и препоръките на редица национални и международни документи, касаещи подпомагане интеграцията на малцинствата, Агенцията по заетостта реализира различни дейности. С реализацията на тези дейности се цели да се създадат условия за повишаване на заетостта на безработните роми чрез насърчаване и мотивиране за включването им в обучения за професионална квалификация и в програми за заетост. Относно изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“ и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012- 2020 г., Агенцията по заетостта през годината включи общо 24 608 роми в различни дейности по плана. От тях е осигурена заетост на 14 670 безработни роми, от които:

 • 10 382 (70.8%) са включени в различни програми и проекти за заетост, като преобладаващата част от тях (78.1% – 8110 роми) са включени в НП „ОСПОЗ“, а други 14.9% (1543 лица) са включени в схеми по ОП РЧР;
 • 3979 (27.1%) роми са устроени на първичния пазар;
 • 309 (2.1%) в насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ.
В дейности за повишаване на пригодността им за заетост и в обучение за професионална квалификация са включени 9928 лица, както следва:

 • 5461 лица в мотивация за активно търсене на работа;
 • 3698 лица в курсове по професионална ориентация;
 • 414 лица в курсове за професионална квалификация;
53
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА
 • 231 лица в курсове по ключови компетентности;
 • 124 лица в курсове за ограмотяване.
За насърчаване на предприемачеството, 3 лица са включени в мотивационни курсове, а в курсове за стартиране и управление на собствен бизнес – 7 лица, от които 3 лица по ОП РЧР.

Във връзка с насърчаването на социалния и граждански диалог на безработните лица от ромски произход, в подкрепа на трудовата им реализация, през година са осъществени 104 срещи между ДБТ и ромски НПО по места за търсене на тяхното съдействие и сътрудничество при реализирането на отделните дейности в плана на Агенцията по заетостта.

Работата на трудовите посредници от 2008 г. насам се подпомага от лица от ромски произход, обучени и назначени на работа в ДБТ като „трудови посредници – ромски медиатори“ по НП „Активиране на неактивни лица“. Целта на програмата е активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, повечето от които са от ромската общност. Към края на 2013 г. в 63 ДБТ в страната работят 76 медиатори. В резултат от реализацията на програмата и дейността на медиаторите, към края на годината в ДБТ са регистрирани 12 993 неактивни и обезкуражени лица. От тях 3434 лица са устроени на работа, а 117 лица са включени в различни обучения.

През годината са проведени 2 специализирани борси за представителите на ромската общност – в гр. Пловдив и в гр. Чирпан. На тях са присъствали 340 търсещи работа лица и 16 работодатели, които са обявили 209 СРМ. Броят на започналите работа лица е 208, от които 187 лица са регистрирани в ДБТ.

Агенцията по заетостта вече осма година поред организира и провежда трудови борси в страната, целящи намаляване равнището на безработицата и активиране дейността на ДБТ с работодателите за обявяване на повече свободни работни места и увеличаване броя на започналите работа лица на първичния пазар на труда. Трудовите борси утвърждават активното участие на двете страни на пазара на труда и популяризират посредническите услуги на Агенцията по заетостта. Борсите предоставят възможност за директен контакт и договаряне между работодателите и търсещите работа лица, както на регистрирани безработни, но така също и на лица, които не са регистрирани в ДБТ.
54
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА
През 2013 г. Агенцията по заетостта организира и проведе 122 трудови борси в страната (96 от които са по проект „Да успеем заедно“ на ОП РЧР) – 69 общи и 53 специализирани. От специализираните трудови борси, 44 са за младежи, в изпълнение на Националната инициатива „Работа за младите хора в България 2012-2013 г.“, 7 борси са за продължително безработни лица и лица над 50-годишна възраст и 2 борси са насочени към представителите на ромската общност. На борсите са присъствали 21 453 търсещи работа лица и 1694 работодатели, които са обявили 11 549 СРМ. Броят на започналите работа лица е 10 637, като 7444 от тях са регистрирани като безработни в ДБТ. Усвояемостта на свободните работни места е 92.1%, което е показател за ефекта от провеждането на трудовите борси.

На проведените 44 специализирани борси за младежи, са присъствали 6914 младежи и 667 работодатели, които са обявили 4512 СРМ. Броят на започналите работа младежи е 4361 (96.6% усвояемост на СРМ), като 3115 от тях са регистрирани в ДБТ.

Две от проведените трудови борси – тези в Сопот, на ДБТ Карлово и в Бобов дол, на ДБТ Дупница, са в резултат на обявени масови уволнения и своевременната намеса на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения за подпомагане на съкратените работници и служители.

На много от проведените трудови борси са присъствали и представители на Военните окръжия с информация за СРМ за кадрови войници и офицери, съгласно сключеното споразумение между Агенцията по заетостта и Министерство на отбраната. В изпълнение и на Споразумението за сътрудничество с Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет, Агенцията по заетостта съдейства на Асоциация „Форум“ за организирането и провеждането на специализирана трудова борса за бежанци в гр. София. В изпълнение на споразуменията с двете институции – МО и ДАБ, АЗ им изпраща всеки месец изготвените подробни графици за провеждането на трудови борси в страната.

Агенцията по заетостта предоставя посреднически услуги и на чужденци, регистрирани в ДБТ. Към 31.12.2013 г. техният брой е 958. Те са от 38 държави, като най-много са от Русия – 684 лица и Украйна – 113 лица. От началото на годината 312 лица са постъпилите на работа, от тях 227 са устроени на работа със съдействието на ДБТ. В обучение са включени 13 лица.

С цел разширяване и подобряване обхвата на предлаганите услуги по заетостта, се задълбочава единодействието между държавни и частни институции, предлагащи такива услуги. През 2013 г. продължи стартиралата през 2009 г. дейност по сключване на
55
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА
споразумения за сътрудничество и съвместна дейност между частните трудови посредници и териториалните поделения на АЗ, като към 31.12.2013 г. са подписани общо 59 споразумения. Чрез тях се създават условия за обмен на информация за свободни работни места, споделяне на опит и добри практики. Освен това, през 2013 г. са сключени споразумения с осем предприятия, които осигуряват временна работа. Чрез предприятията през 2013 г. са устроени на работа 1344 безработни лица, регистрирани в ДБТ.

През периода продължи изграждането на единен портал за обявените работни места в цялата страна, като до 31.12.2013 г. 33-ма посредници са предоставили адреси за връзка чрез интернет страницата на Агенцията по заетостта с електронните си регистри на наличните работни места. С цел регистрация в „Е-трудова борса“ на интернет страницата на АЗ, предстои разработване на информационна подсистема за посредници, които не разполагат с електронен регистър за наличните работни места.
56
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Реализация на активната политика на пазара на труда, финансирана чрез държавния бюджет и съфинансирани от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

Инициативите на активната политика на пазара на труда, които прилага Агенцията по заетостта, влияят директно върху състоянието на пазара на труда в страната и съдействат за намаляване на безработицата. Интервенциите на активната политика по заетостта балансират неравновесието на трудовия пазар в периоди, когато сезонното търсене на труд в реалната икономика е слабо и субсидираната заетост се явява инструмент за осигуряване на заетост на безработните лица, особено от неравнопоставените групи на пазара на труда.

Инициативите на активната политика на пазара на труда се финансират от Държавния бюджет и от Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез изпълнение на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. (ОП РЧР). През 2013 г. нараства, както размерът на обезпечените финансови ресурси, така и броят на включените в инициативите на активната политика на пазара на труда безработни и заети лица.

Дейностите по реализацията на активната политика допринасят също така и за повишаване на възможностите за заетост на работната сила, за стимулиране на предприемачеството, икономическата инициатива и адаптацията на работната сила към променящата се конюнктура на пазара на труда, за ограничаване на бедността и преодоляване на социалната изолация.

Съотношението в разпределението на изразходваните средства за различните инициативи през последните години (фиг. 1) показва тенденция на трайно нарастване на съфинансирането от ЕСФ, чийто дял през 2013 г. възлиза на 78.7% от всички средства за активна политика през годината (2009г. - 5.0%; 2010г. - 35.0%; 2011г. - 57.5%; 2012г. - 72.3%). Силно намаляващият размер и, съответно, относителен дял на средствата за квалификация по чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) се компенсират чрез дейностите по Оперативната програма, които в голямата си част са насочени към обучение на безработни и заети лица.

През 2013 г. общо за активна политика са изразходвани 394 726.0 хил. лв., в т.ч. 84 208.2 хил. лв. от Държавния бюджет за осъществяване на програми, насърчителни
57
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
мерки и квалификация (по чл. 63 от ЗНЗ) и 310 517.8 хил. лв. за реализиране на схемите на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ. Сумата е със 174 266.4 хил. лв. (79.0%) по-голяма от тази на изразходваните средства през предходната година, като нараства както размерът на средствата от Държавния бюджет (през месец април с Решение №224 на МС са отпуснати допълнително 30.6 млн. лв. за субсидирана заетост по НПДЗ 2013), така и размерът на финансирането по ОП РЧР.


Общият брой на включените в обучение и заетост безработни и заети лица през 2013 г. възлиза на 172 389 (по програми и насърчителни мерки, финансирани със средства от Държавния бюджет, вкл. квалификационно обучение по чл.63 от ЗНЗ, и по схемите на ОП РЧР, с източник на финансиране ЕСФ и ДБ).
58
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

При съпоставяне на размера на изразходваните средства за активна политика и броя на включените в инициативите лица, се наблюдава значително нарастване на обема на финансирането през 2013 г. и слабо намаление на броя на включените лица в програми, насърчителни мерки и ОП РЧР спрямо предходната година. Това е следствие от специфичния механизъм за плащане чрез ваучери (средствата се изплащат на обучаващите институции на по-късен етап, след приключване на обучението, т.е. през 2013 г. са изплатени средства за обучение на лица, включени през предходни периоди), както и от характера на проектния цикъл на схемите по Оперативната програма. През 2013 г. и 2014 г. изтичат сроковете за изпълнение на редица схеми по ОП РЧР, което налага финализиране на дейностите по проектите. Намаленият брой на включените лица по ОП РЧР през 2013 г. спрямо 2012 г., не се компенсира от нарасналия брой на включените лица по програми и мерки, финансирани от държавния бюджет.
59
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Индикатор за вложените ресурси е и съотношението между разходите за активна политика на пазара на труда, насочена към безработни лица (за осъществяване на програми, насърчителни мерки и схеми по ОП РЧР), и средногодишния брой на регистрираните безработни лица в бюрата по труда (фиг. 4). През 2013 г. на едно регистрирано безработно лице се падат средства в размер на 933 лв., изразходвани за активна политика на пазара на труда, насочена към безработни лица, т.е. с 436 лв. повече в сравнение с предходната година. Нарастването се дължи на почти двойно увеличеното финансиране на активната политика за безработни (2012 г. - 181 304.4 хил.лв., 2013 г. - 346 579.0 хил.лв.), въпреки че средногодишният брой на регистрираните безработни лица също нараства, но в значително по-малка степен (2012 г. - 364 537 лица, 2013 г. - 371 380 лица).

60
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Активната политика на пазара на труда е насочена към безработни и заети лица.

Безработните лица се включват в обучение и в заетост (по програми и насърчителни мерки по ЗНЗ и по ОП РЧР). Броят им през 2013 г. възлиза на 115 8021 , в т.ч.:
 • безработни лица, включени в заетост и в заетост след обучение – 83 693;
 • безработни лица, включени в обучение – 30 737;
 • безработни лица, включени в консултиране по схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ Компонент І – 1372.
Заетите лица, включени в обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности по схемите на ОП РЧР, са 56 587.

През годината Агенцията по заетостта реализира 15 програми, 23 мерки по Закона за насърчаване на заетостта, както и редица схеми по ОП РЧР. Освен това, през 2013 г. са действали и 196 регионални програми, както и други програми, реализирани чрез партньорство на бюрата по труда. Многообразието от инструменти на активната политика дава възможност да се оказва подкрепа на безработни и заети лица, конкретно ориентирана към техните индивидуални потребности и жизнени ситуации. За голям брой безработни, особено от неравнопоставените групи, включването в обучение и/или в субсидирана заетост е единствената възможност за равностойно участие на пазара на труда. Броят и относителният дял на лицата от уязвимите групи на пазара на труда са показани в Приложение 10.

В инициативите на активната политика на трудовия пазар през 2013 г. са включени общо 92 601 жени (от тях: 36 720 – в програми и насърчителни мерки и 55 881 – в обучение и в заетост след обучение по схемите на ОП РЧР). Делът на жените в общия брой на включените лица възлиза на 53.7%.

Младежите до 29-годишна възраст2, включени в активната политика на пазара на труда през 2013 г., са 43 470. От тях: 16 277 – в програми и насърчителни мерки по ЗНЗ и 27 193 са включени в схеми на ОП РЧР. Делът им спрямо общия брой на включените лица е 25.2% и нараства спрямо предходната година с 0.4 п.п.

1 Някои схеми на ОП РЧР (“Развитие“, Отново на работа“, „Първа работа“, „Подкрепа за заетост“, „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта“, „Вземи живота си в свои ръце“) предлагат както обучение, така и последваща заетост, т.е. част от безработните лица се включват и в обучение и в заетост след обучение.
2 По някои схеми на ОП РЧР в групата на младежите до 29 години са включени лица до 25-годишна възраст, а в групата на лицата над 50 години – лица над 55-годишна възраст.
61
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Броят на лицата над 50 години, включени в инициативите на активна политика на пазара на труда, е 38 467. Относителният им дял възлиза на 22.3% и намалява с 4.8 п.п. спрямо 2012 г.

Броят на продължително безработните лица, включени в обучение и заетост по програми, мерки и ОП РЧР, е 31 478 (в т.ч. в програми и мерки – 21 951 и в ОП РЧР – 9527). Делът им в общия брой на обхванатите в активна политика лица възлиза на 18.3% и нараства спрямо 2012 г. с 4.6 п.п.

За социална интеграция в обществото на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, безработните лица с увреждания, се реализират програми и мерки по ЗНЗ, обезпечаващи заетост специално на лицата от целевата група. По тях през годината са работили 2736 лица средно на месец или 9.1% от всички работили по програми и мерки лица. Този дял, сравнен с дела на безработните лица с увреждания в общия брой на безработните, възлизащ през 2013 г. на 4,2%, показва свръхпропорционално участие на безработните лица с увреждания в инициативите на активната политика, реализирана със средства на държавния бюджет. Безработните лица с увреждания се включват и във всички останали програми, мерки и схеми по ОП РЧР, като броят им през 2013 г. е 3877, или 2.2% от общия брой на включените лица. Делът им спрямо предходната година нараства с 0.7 п.п.

1. Реализация на програми и мерки за обучение и заетост, финансирани със средства от Държавния бюджет

Програмите и проектите, финансирани със средства от Държавния бюджет, предлагат на безработни лица, предимно от неравнопоставените групи на пазара на труда, по принцип временна заетост, като по този начин се цели да се запазят или повишат техните трудови навици и способности. Участието им в програмите е преход към последваща заетост на първичния пазар. Насърчителните мерки, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), стимулират работодателите, чрез предоставяне на субсидии, да разкриват нови работни места, да прилагат гъвкаво работно време, да наемат на работа за определен срок безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда. По този начин, от една страна, се разкриват нови работни места на първичния пазар, а от друга страна, се субсидира заетостта на хора в неравностойно положение на пазара на труда. Абсолютният брой на включените и работилите лица по програми и насърчителни мерки и изменението спрямо предходната година са показани в Приложение 9.
62
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
През 2013 г. по програми и мерки за заетост и обучение са работили общо 30 021 лица средно на месец (част от тях са включени през предходната година), с 9421 (45.7%) повече от работилите през същия период на 2012 г. Средномесечният брой на лицата, работили по програми, е 23 727, а броят на тези, работили по насърчителни мерки – 6295.


Съпоставяйки средномесечните стойности на броя на работилите по програми и мерки с броя на регистрираните в бюрата по труда безработни лица, се извежда показателят “интензитет на помощта за насърчаване на заетостта“, финансирана със средства от държавния бюджет. През 2013 г. от 100 безработни лица в България, 8 лица са работили по програми и насърчителни мерки средно на месец (2012 г.: 6 лица). През 2013 г. нараства както средномесечният брой на регистрираните безработни, така и средномесечният брой на работилите по програми и мерки спрямо предходната година. Темпът на нарастване на работилите по програми и мерки лица е значително по-голям (45.7%) от темпа на нарастване на броя на регистрираните безработни (възлизащ на 1.9%).

Новите лица, които са включени в програми и мерки за заетост и обучение, са 67 493 (с 28 095 или над един и половина пъти повече спрямо 2012 г.), в т.ч.: в програми – 57 336 и в мерки – 10 157.
63
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
През 2013 г. са изразходвани средства за реализация на програмите и мерките в размер на 84 092.7 хил.лв., с 23 235.1 хил. лв. (38.2%) повече от 2012 г. Средствата за реализация на програмите нарастват с 30.8% и възлизат на 68 401.3 хил.лв., а тези за реализация на мерките се увеличават близо два пъти и възлизат на 15 691.4 хил.лв.

2. Реализация на схеми по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана със средства от Европейския социален фонд

През годината Агенцията по заетостта продължава изпълнението на започнали през предходни периоди схеми по ОП РЧР, чрез които се допълват, разширяват и надграждат активните и превантивните мерки на пазара на труда,заложени в Националния план за действие по заетостта 2013, и директно се влияе на състоянието на пазара на труда. Броят на лицата, включени в схемите на Оперативната програма, са показани в Приложение 9.

През 2013 г. в обучение и заетост в схемите на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са включени общо 104 654 лица (в т.ч.: в обучение – 80 472 безработни и заети лица и в стаж и в заетост след обучение – 22 810 безработни лица).

За реализация на схемите на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са изразходвани общо 310 517.8 хил.лв., съфинансирани от Европейския социален фонд3.

Схемите на ОП РЧР са насочени към безработни и заети лица. Параметрите на извършените дейности по най-значителните схеми са посочени както следва:
 • Схема „Отново на работа“. По схемата се изпълнява проект на обща стойност 13 995 306 лева. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2013 г. През 2013 г. са извършени промени, свързани с намаляване общата стойност на проекта, размера на безвъзмездната финансова помощ и индикаторите, както и промяна в размера на възнагражденията на представителите на целевата група (от „300 лева“ на „минималната работна заплата за страната“). През годината в обучение са включени 795 лица. В заетост след преминато обучение са включени 1181 безработни лица, които са поели грижата за децата. През 2013 г. са изплатени 4 173 413 лв.
3 За схеми, чийто конкретен бенефициент е Главна дирекция „Услуги по заетостта“, и грантови схеми, реализирани от АЗ.
64
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
 • Схема „Развитие“. По схемата се изпълнява проект на обща стойност 291 млн. лева. През годината 254 безработни лица са включени в обучение. Завършилите успешно обучение и придобили или повишили професионалната си квалификация са 435. Включени в субсидирана заетост след обучение са 942 безработни лица. По схемата през 2013 г. са изплатени 122 819 061 лв.
 • Схема “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“. През 2013 г. е увеличена общата стойност на проекта от 35 млн. лв. на 36 550.0 хил. лв., увеличени са индикаторите, удължен е срокът за изпълнение на проекта до 2014 г. Лицата, включени в стажуване през 2013 г., са 1636. По схемата през годината са изплатени 26 108 337 лв.
 • Схема “Подкрепа за заетост“. Изпълнява се проект на обща стойност 128 061 945 лева. През 2013 г. е предоставено обучение по ключови компетентности и след това е осигурена субсидирана заетост на 15 722 лица. Изплатени са 86 120 321 лв.
 • Схема “Първа работа“. По схемата се изпълнява един проект с конкретен бенефициент Главна дирекция „Услуги по заетостта“ на обща стойност 20 млн.лв. През годината са извършени промени в бюджета на проекта, както и в стойността на индикаторите за включени в обучение лица – от 2330 на 2420 лица. През 2013 г. в обучение са включени 699 лица, а 1368 са завършили успешно. Осигурена е субсидирана заетост на 1428 лица, успешно приключили своето обучение. Изплатени са средства в размер на 9 871 125 лв.
 • Схема „Вземи живота си в свои ръце“. През 2013 г. в обучение са включени 910 лица, от тях: 466 лица в обучение по професионална квалификация и 444 – по ключови компетентности. Успешно завършили са 1372 лица, от тях: 898 са придобили или повишили професионалната си квалификация, а 474 – са приключили курс за придобиване на ключови компетентности. В субсидирана заетост са включени 705 лица.
 • Схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта“. През годината в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация са включени 1783 лица. Успешно са завършили 1547 лица. В субсидирана заетост са включени 1196 лица.
 • Схема „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда“. През 2013 г. в обучение са включени 3722 лица, от тях: 2450 – в обучение по професионална квалификация и 1272 – по ключови компетентности. Успешно завършили са 2378 лица, от тях 1324 са придобили или повишили професионалната си квалификация и 1054 са приключили курс за придобиване на ключови компетентности.
 • Схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ – Компонент І. По схемата се изпълнява проект „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент I“ на стойност 13 млн. лв. През 2013 г. няма включени безработни лица в обучение по проекта, консултирани са 1372 лица. Изплатени са средства в размер на 6 116 951 лв.
65
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
 • Схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ – Компонент ІІ. През годината са подадени 1792 бр. проектни предложения и са сключени 1357 бр. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 • Схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ – Компонент ІІІ. През годината са предоставени консултантски услуги на общо 141 лица с новосъздадени предприятия. Изплатени са 34 935 лв.
 • Схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица“ – фаза 3. През 2013 г. в обучение са включени 11 126 лица, от тях: 3939 лица в обучение по професионална квалификация и 7187 – по ключови компетентности. Успешно завършили през същия период са 8724 лица – 2137 лица са придобили или повишили професионалната си квалификация и 6587 са приключили курс за придобиване на ключови компетентности.
 • Схема „Аз мога“. През 2013 г. е намалена общата стойност на схемата, като освободеният финансов ресурс е пренасочен към схема “Аз мога повече“. Проектът приключва през 2013 г. През годината няма започнали или завършили обучение лица. Изплатени са средства в размер на 7 354 290 лв.
 • Схема „Адаптивност“. Проектът, който е на стойност 4 990 022 лв., приключва през 2013 г. През годината в обучение за придобиване / повишаване на професионална квалификация са включени 13 лица, успешно са завършили 13 лица. Изплатени са за 408 118 лв.
 • Схема „Аз мога повече“. През 2013 г. е увеличена общата стойност на проекта от 99 916 232 млн. лева на 107 757 110 лева. В обучение са включени 41 103 лица. Извършени са промени в екипа за организация и управление и в бюджета на проекта. Изплатени са 32 741 148 лева.
 • Схема „По-близо до работа“. Изпълнява се проект на стойност 8 млн. лв. През годината са извършени шест промени в заповедта за предоставяне на БФП, касаещи екипа и бюджета на проекта. Удължен е срокът за изпълнение на проекта, намален е общият брой на включените лица от целевата група. През 2013 г. във въвеждащо и надграждащо обучение са включени общо 4345 лица. Изплатени са 3 303 124 лева.
66
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
67
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

3. Групиране на инициативите, реализирани през 2013 г., според целите на активната политика (стойностите на показателите за програмите, мерките и схемите са показани в приложения 9 и 10)

Според целите на активната политика на пазара на труда, програмите и насърчителните мерки, финансирани със средства от държавния бюджет, и схемите на ОП РЧР, съфинансирани от Европейския социален фонд, могат да се групират в няколко направления:
68
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
3.1. За повишаване на знанията и уменията на заети и безработни лица
През 2013 г. приоритет на политиката на пазара на труда е обучението както на безработни, така и на заети лица, който се реализира много успешно. Насърчава се участието в схемите на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, предоставящи обучение по професионална квалификация и/или ключови компетентности. Инвестициите в обучението допринасят за подобряване на съответствието между търсене и предлагане на работна сила. Те са с по-дългосрочна ефективност, тъй като лицата, които са придобили нова или са повишили своята професионална квалификация, придобили са знания и умения по чужди езици или за работа с компютри, са по-конкурентноспособни, с по-висока производителност и отговарят в по-голяма степен на повишените изисквания на работодателите.
През 2013 г. дейностите по придобиване на умения, професионални квалификации и ключови компетентности се осъществяват преобладаващо в рамките на ОП РЧР.

3.1.1. Обучение на безработни лица
През 2013 г. в обучение са включени 30 737 безработни (в т.ч. в обучение по схемите на ОП РЧР – 23 885 лица, в обучение по програми, финансирани от държавния бюджет – 6610 лица и в обучение по чл. 63 от ЗНЗ – 242 лица).

Най-голям брой безработни лица (15 722) са включени в обучение по ключови компетентности по схема „Подкрепа за заетост“. Предоставяното обучение е необходимо за адаптиране към условията на работа на лицата от уязвимите групи на пазара на труда, повишава тяхното самочувствие и възвръща трудовите им навици.

Схема „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда“ по ОП РЧР дава възможност на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, да преминат обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, обучение по ключови компетентности, а също и мотивационно обучение. В рамките на схемата се разработват планове за професионално развитие и усъвършенстване, които подпомагат процеса на интеграция на лицата на трудовия пазар и по-лесната им адаптация към динамичните условия на пазара на труда.

За повишаване на пригодността за заетост на безработните лица чрез обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация се реализира схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта“. По схемата приоритетно се обучават лица от уязвимите групи (младежи до 29 г., жени, отсъствали дълго време от работа, поради майчинство или отглеждане на дете, лица с увреждания, неактивни лица). Успешно завършилите обучение се включват в стажуване при работодател за срок от 3 месеца.
69
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
През 2013 г. със средства от държавния бюджет са реализирани и редица програми и проекти4, предлагащи обучение на безработни, в които са включени общо 6610 лица.

В рамките на проекта „Професионалист“ безработните лица се включват в комплексно обучение, което обхваща мотивационно обучение, обучение по ключова компетентност „управление на конфликти“, обучение за придобиване на професионална квалификация по професиите „готвач“, „сервитьор-барман“, „продавач-консултант“, „оператор на компютър“.

Проектът „Подобряване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности“ предоставя на безработни лица комплекс от мерки: информиране, консултиране, мотивационно обучение, обучение за придобиване на знания и умения по различни професии/специалности, по ключови компетентности и социални умения, а също и допринася за повишаване методическата компетентност на преподаватели на възрастни и на наставници.

Проектът „Шанс за работа 2013“ насърчава икономическата активност на безработните лица над 50-годишна възраст чрез мотивационно обучение, обучение по ключова компетентност „работа в екип“ и професионално обучение по част от професия „болногледач“ и осигурява стажуване за период от 4 месеца в партниращите по проекта медицински заведения.

Чрез проекта „Шанс за успех“ се повишава конкурентоспособността на безработните лица от целевите групи, като се предоставя качествено и съобразено с изискванията на работодателите обучение и се осигурява субсидирана заетост в съответствие с придобитата квалификация.

Агенцията по заетостта организира и обучение за професионална квалификация на възрастни, в съответствие с потребностите на пазара на труда по условията на чл. 63, т. 1 от ЗНЗ.

3.1.2. Обучение на заети лица

Чрез предоставянето на обучение на заети лица се цели да се повишат техните знания и умения, което на практика е адаптиране на работната сила към новите изисквания на работодателите и е превенция срещу изпадане в безработица. Заетите лица се включват в обучение единствено по схемите на ОП РЧР. През 2013 г. броят им е 56 587 (вж. Приложение 10).
4 Програма „Красива България“, проект „Професионалист“, проект „Подобряване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности“, проект „Шанс за работа 2013“, проект „Шанс за успех“, други програми, които се реализират чрез партньорството на ДБТ.
70
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Схема „Аз мога повече“ дава възможност на заети и самонаети се лица да се включат активно в учене през целия живот за повишаване на знанията и уменията и повишаване на конкурентноспособността им на пазара на труда. Посредством схемата се осигурява пряк и равен достъп на заетите лица до учене през целия живот, без това да зависи от инициативата на техните работодатели.

Реализацията на схемата „Квалификационни услуги и обучения за заети лица“ – фаза 3 също създава условия за широко прилагане на принципите за учене през целия живот. Схемата предоставя обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица в микро-, малки, средни и големи предприятия, както и на самостоятелно заети лица.

3.2. За подпомагане стартирането на самостоятелна стопанска дейност на безработни лица

Развитието на самостоятелна стопанска дейност има важна роля за намаляване на безработицата и за икономиката, въпреки че във време на криза и поради спада на търсенето, новосъздадените предприятия се утвърждават в изключително трудна икономическа среда и са подложени на силен конкурентен натиск. През 2013 г. със средства от Държавния бюджет Агенцията по заетостта подпомага 57 безработни лица с одобрен бизнес проект да започнат самостоятелна стопанска дейност (чл.49 и чл.49б на ЗНЗ) , като за целта е предоставила средства за:

 • покриване на разходи за започване на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по Закона за малките и средните предприятия;
 • възстановяване на внесени пенсионни и здравно-осигурителни вноски на лицата, започнали самостоятелен бизнес;
 • възстановяване на средства за ползвани консултантски услуги.
Освен това, през годината на 92 безработни лица, с право на парично обезщетение, желаещи да започнат стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги, след одобряване на бизнес проект, са предоставени еднократни парични суми за сметка на фонд „Безработица“.

Реализацията на схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ на ОП РЧР подпомага безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност чрез ползването на специализирани обучения и услуги. Схемата се изпълнява в рамките на три взаимно свързани компонента и подкрепя безработни лица,
71
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
на които им липсва начален финансов капитал за стартиране на собствен бизнес и подходяща професионална подготовка и умения за управлението му. По схемата през 2013 г. се изпълнява проектът „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент I“, по който на одобрени безработни лица от бюрата по труда на територията на цялата страна се предоставя обучение по предприемачески, управленски и бизнес умения, както и консултации за стартиране на самостоятелен бизнес.

По Компонент II на предприятията, регистрирани от лицата, успешно завършили обучението и/или консултирането по Компонент I се предоставя възможност да подготвят проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ за стартиране на собствен бизнес. Средствата по този компонент са за осигуряване на първоначален стартов капитал за: обучение на персонал, първоначално закупуване на материали, осигуряване на разходите за трудови възнаграждения на самонаетото лице и на наетия персонал за не повече от 3 месеца, както и първоначален инвестиционен капитал, свързан с развитието на дейността.

В рамките на Компонент III, на лицата, стартирали проекти по Компонент II, се предоставят услуги от консултантски фирми и бизнес центрове. Предоставят се съпътстващи консултантки услуги за стартиране и развитие на предприемачески инициативи: услуги по изготвяне на маркетингови проучвания и анализи; консултации по информационни технологии, счетоводна отчетност и финанси, консултации във връзка с изискванията на националното законодателство и европейските норми в конкретната област.

3.3. За предоставяне на подкрепа и достъп до заетост на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда

Основна функция на Агенцията по заетостта, като основен обществен трудов посредник, е да осигурява възможности за заетост и обучение на безработните лица, особено на безработните от неравнопоставените групи на пазара на труда. Целта на усилията е да се предотврати рискът от изпадане в бедност и социална изолация, да се създадат предпоставки за достоен труд и достойно заработване на доходи.

3.3.1. Младежи до 29-годишна възраст

Високата безработица сред младите хора е един от най-острите социални проблеми, породени от икономическата криза, с трайни негативни ефекти върху обществото като цяло и със сериозни лични последици.
72
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Затова интегрирането на безработните младежи на пазара на труда е от изключително значение. Предвид липсата на необходимите знания, умения и трудов опит, перспективите за професионална реализация на младите хора без работа могат да се увеличат чрез предоставяне на професионално обучение, обучение по ключови компетентности, стажуване и чиракуване, предлагане на субсидирана заетост, насърчаване на географската мобилност, оказване на подкрепа на млади предприемачи. През 2013 г. за втора поредна година продължава изпълнението на Националната инициатива „Работа за младите хора в България“ 2012-2013 г.

Младежите се включват във всички програми и мерки за заетост и обучение по ЗНЗ, като по някои от тях те са единствена приоритетна група. Броят на всички младежи до 29- годишна възраст, включени през 2013 г. в заетост и обучение по програми и насърчителни мерки, е 16 277, а в схеми по Оперативната програма – 27 1935.

Успешна програма, която улеснява прехода на младите хора от образование към заетост, е програмата „Старт на кариерата“. Тя дава възможност на безработни младежи, завършили висше образование и без трудов стаж по придобитата специалност, да започнат работа в публични администрации.
Подходът на програмата „Старт в кариерата“ се прилага и развива чрез схемата „Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването“ (проект „Старт в администрацията“).

Схемата по ОП РЧР осигурява възможност за стажуване на безработни младежи с ниски шансове за реализация на пазара на труда, в т.ч. безработни младежи с увреждания, безработни младежи от етнически групи, самотни родители, родители на малки деца. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването (МЗ) и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването наемат безработни младежи със завършено висше образование, но без стаж по специалността, за 9- месечни стажове в звената от специализираната администрация. Проектът „Старт в администрацията“ се реализира на територията на цялата страна и е с продължителност до 31.10.2014 г.

В рамките на Националната програма „Активиране на неактивни лица“, назначени психолози към бюрата по труда предоставят на безработните лица, в т.ч. и на безработните младежи, психологическо подпомагане и мотивационно обучение.
5 По някои схеми на ОП РЧР в групата на младежите до 29 години са включени лица до 24-годишна възраст включително
73
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Младежите се подпомагат и чрез консултиране от мениджъри на случай (кейс- мениджъри), които им оказват подкрепа при прехода от безработица към заетост или от безработица към обучение и са посредник между лицата и институциите, предоставящи социални, здравни, образователни и др. услуги. В резултат на реализацията на програмата в бюрата по труда са се регистрирали 4743 безработни младежи до 29- годишна възраст.

Законът за насърчаване на заетостта стимулира работодателите да разкриват работни места за младежи до 29-годишна възраст и за младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, както и да наемат за стажуване безработни младежи до 29-годишна възраст, които са придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, но без трудов стаж по същата професия.

С цел ограничаване на високата младежка безработица в страната и създаване на условия за по-лесно адаптиране на младите хора към работната среда, през юли 2013 г. са приети промени в Закона за насърчаване на заетостта, с които са въведени нови насърчителни мерки за младежи. Разпоредбата на чл. 36а осигурява възможности за гъвкава заетост на непълно работно време на продължително безработни лица до 29-годишна възраст чрез финансиране на разходите на работодателите за труд. С нова насърчителна мярка по чл. 36б от ЗНЗ се подкрепят образованите младежи в прехода към първа работа. По мярката се субсидира заетостта на младежи, завършили средно или висше образование, които не притежават трудов стаж. Средствата, които се предоставят на работодателите, наели на работа млади хора, са в размер на 30 на сто за първите шест месеца, 50 на сто за периода от 7-я до 12-я месец и 75 на сто за оставащия период. Достъп до пазара на труда се осигурява и чрез нова насърчителна мярка по чл. 41а от ЗНЗ, която осигурява възможности за обучение на конкретно работно място под ръководството на наставник. За всяко разкрито работно място, на което е наето на пълно или непълно работно време за чиракуване безработно лице до 29-годишна възраст, на работодателя се осигуряват средства от държавния бюджет за максимален период от 12 месеца.

За ограничаване на негативното отражение на кризата върху младежите се реализира схема “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“ за намиране на първа заетост на безработни младежи, завършили средно или висше образование. Схемата включва провеждане на въвеждащо обучение за формиране на трудови навици и осигуряване на стаж за срок от шест месеца при работодател, с определени от него наставници.

Чрез схема „Първа работа“ се осигурява заетост на млади безработни до 29-годишна възраст посредством предоставяне на стимули за работодателите за тяхното наемане.
74
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
За голяма част от целевата група това е първо работно място, и поради това те биват включвани, в зависимост от потребностите на работодателя, в подходящо професионално обучение или в обучение по ключови компетентности.

Схемата „Ново работно място“ също стимулира работодателите да наемат безработни младежи, като освен разходи за труд осигурява и подкрепа за инвестиционни разходи, свързани със създаването на нови работни места. Младежите се включват в професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности. Средства за покриване разходите за труд се предоставят на работодатели, разкрили работно място и наели безработен младеж, успешно завършил обучението. На работодателите се предоставя и инвестиционно подпомагане за закупуване на оборудване и обзавеждане за създаването на нови работни места за младежи. Участието е на проектен принцип, като минималният размер на помощта е 20 хил. лв., а максималният размер – 390 хил. лв.

3.3.2. Безработни лица с увреждания

Безработните с увреждания срещат особено големи трудности при реализация на пазара на труда, а в ситуация на икономическа криза са сред най-засегнатите и най-уязвимите групи. През 2013 г. в специално предназначените за безработните лица с увреждания програми и насърчителни мерки по ЗНЗ са включени 3008 лица, работили са общо 2 736 лица средномесечно и са изразходвани 10 434.0 хил.лв. В обучение, в стажуване и в заетост след обучение по схемите на ОП РЧР са включени общо 869 лица с увреждания или с намалена работоспособност.

По Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания на безработни лица с трайни увреждания или лица, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества в трудоспособна възраст се осигурява заетост в интегрирана работна среда на пълно или непълно работно време. За насърчаване развитието на собствен бизнес сред лицата с увреждания се прилага Програма „Кредит без лихва за хора с увреждания“. По програмата се субсидира лихвата на кредитополучатели с увреждания по Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране“.

Законът за насърчаване на заетостта предоставя преференции на работодатели, които разкриват работни места за безработни лица с трайни увреждания. По мерките за лица с трайни увреждания и за лица с трайни увреждания, наети на временна, сезонна или почасова работа са включени общо 1295 лица. През годината безработни лица са работили и по мярката за младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, както и от социални заведения.
75
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Лица с трайни увреждания или с намалена работоспособност са включени и в обучение и в заетост след обучение по схемите по ОП РЧР. В обучение са включени 631 безработни и заети лица с увреждания, в стажуване и в заетост след обучение – 202 безработни лица с намалена работоспособност и в консултиране – 36 лица с увреждания или намалена работоспособност.

3.3.3. Безработни лица над 50-годишна възраст

Безработните лица над 50-годишна възраст се включват приоритетно в много програми, насърчителни мерки и схеми на ОП РЧР. Общо в инициативите на активната политика са включени 38 467 безработни и заети лица над 50 години, в т.ч. в програми и мерки по ЗНЗ – 21 609 лица и в схемите на ОП РЧР6 – 16 858 лица (от тях: 10 833 безработни и заети са включени в обучение и 5794 безработни – в стаж и в заетост след обучение и 231 безработни – в консултиране). Значителният брой на включените в обучение възрастни лица показва подкрепата, която им се оказва за повишаване на техните знания и умения, за приспособяването им към изискванията на пазара на труда и на практика за реализиране на принципите за учене през целия живот. За намаляване на безработицата сред възрастните хора се реализират и специализирани програми и насърчителни мерки.

По мярката от ЗНЗ, насърчаваща работодателите да наемат безработни над 50- годишна възраст, са работили 1031 лица средно на месец.

Националната програма „Помощ за пенсиониране“ осигурява заетост на пълно или непълно работно време за срок от 3 до 24 месеца, на безработни лица, на които не им достигат до 16 месеца осигурителен стаж и до 16 месеца възраст за придобиване право на пенсия или до 16 месеца осигурителен стаж при навършена възраст за пенсиониране. Регистрираните безработни лица над 50-годишна възраст са една от целевите групи на схема „Развитие“, която има най-голям дял (42.5%) спрямо броя на включените в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по схемата. Делът на включените в заетост след обучение по схемата възрастни работници е 41.6%.

3.3.4. За създаване на заетост на безработни лица в оказване на социални услуги

Създаването на заетост на безработни лица в оказване на социални услуги е подход в активната политика на пазара на труда, който има силен социален ефект.
76
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Национална програма “Асистенти на хора с увреждания“ през 2013 г. се реализира в дейността “личен асистент“ и осигурява заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, които полагат постоянни грижи за свои близки – тежко болни или с трайни увреждания, като по този начин се предотвратява рискът от изпадането им в бедност.

Схема „Отново на работа“ продължава и допълва политиката за насърчаване съчетаването на професионалния и семейния живот. Безработни лица, (голяма част от тях – в предпенсионна възраст), се обучават по ключови компетентности, насочени към полагане на грижи за малки деца и впоследствие се включват в заетост за отглеждане на деца от 0- до 3-годишна възраст, чиито родители могат да продължат своето професионално развитие. По този начин се постига двоен ефект: от една страна, се насърчава заетостта и професионалното развитие на семейства с малки деца, а от друга страна, се създава заетост на безработни и търсещи работа лица, ангажирани с отглеждането на децата.

3.3.5. Други уязвими групи на пазара на труда

Продължително безработните трудоспособни лица, получаващи социални помощи, са с ниски шансове за устройване на работа на първичния пазар на труда и затова се нуждаят от специфични мерки. За тях продължава да се изпълнява Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост“ (НП “ОСПОЗ“). И през 2013 г. тя е най-голямата програма, финансирана от Държавния бюджет. Чрез програмата се осъществява една от основните цели на социалната политика – осигуряване на заетост и постигане на социална интеграция на безработни, обект на месечно социално подпомагане, за които това е единствената възможност да се трудят и да заработят доходите си. През годината в НП „ОСПОЗ“ са включени 66.0% от устроените по всички програми лица. Половината от включените в нея (50.7%) са жени, 49.8% са продължително безработни лица, 33.8% са безработни над 50 години и 16.1% са младежи до 29-годишна възраст. Средномесечно през периода по програмата са работили 13 912 лица. От тях 5310 лица средно на месец са работили по одобрени проекти и 8604 – в аварийни дейности.

Чрез реализацията на схема „Подкрепа за заетост“ се насърчават работодателите да осигурят заетост на регистрирани безработни лица, като приоритетно се включват хора от уязвимите групи на пазара на труда: с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, с ниско образование, от етническите малцинства и трайно безработни лица.

Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения, се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им се осигурява обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.
77
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
За първи път по ОП РЧР се дава възможност на работодателите от реалния и публичния сектор да получат пълна субсидия за възнагражденията на всяко наето безработно лице за период от 6 до 12 месеца.

Достъп до заетост на безработни в неравностойно положение на пазара на труда предоставят и 196 регионални програми за заетост, които са насочени към преодоляване на специфични местни проблеми на пазара на труда, както и мярката по ЗНЗ, стимулираща работодателите да наемат продължително безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта.

Целта на Националната програма „Активиране на неактивни лица“ е да се постигне активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличане и мотивиране за регистрация в бюрата по труда, за да получат право за включване в обучение и/или заетост. Обучени в рамките на програмата ромски медиатори (регистрирани безработни лица, самоопределили се като роми, със завършено минимум средно образование) работят като трудови посредници в предварително определени бюра по труда в страната. През 2013 г. на безработните от уязвимите групи на пазара на труда се предоставя психологическо подпомагане и мотивационно обучение. За целта, към бюрата по труда са назначени 33 безработни психолози, които предварително са завършили обучение за придобиване на професионална квалификация по професията „посредник на трудовата борса“. Безработните лица се подпомагат и чрез консултиране от мениджъри на случай (кейс-мениджъри), които им оказват подкрепа при прехода между различните състояния на пазара на труда. Мениджърите на случай изпълняват функцията на посредник между лицата и институциите, които предоставят социални, здравни, образователни и др. услуги. През 2013 г. по програмата са назначени 10 мениджъри на случай. В резултат на реализация на програмата 12 993 неактивни лица са се регистрирали в бюрата по труда като безработни (от тях 116 лица са започнали обучение, 3434 лица са устроени на работа, в т.ч. 2068 – по програми и мерки).

Към най-рисковата и уязвима група сред безработните – обезкуражените и неактивните лица, е насочена схема „Вземи живота си в свои ръце“. Целта е да се обединят усилията на заинтересованите страни на местно равнище, включително на структурите на гражданското общество за мотивация и подкрепа на лицата от целевата група. В рамките на схемата се подобряват уменията на нискоквалифицираните работници, удължава се активната им трудова дейност и се създават условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация.
78
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Мярка на ЗНЗ насърчава работодателите да разкриват работни места за чиракуване на безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация, както и самотните родители (осиновители) и майките с деца до 3- годишна възраст и с деца от 3- до 5-годишна възраст.

3.4. За запазване на съществуващите и разкриване на нови работни места и за преодоляване последиците от икономическата криза на пазара на труда

Агенцията по заетостта оказва подкрепа за създаване и запазване на заетостта, включително и чрез насърчаване на географската мобилност, с цел работа и стимулиране на работодателите да разкриват работни места с непълно работно време по условията на ЗНЗ:
 • за работа на непълно работно време;
 • за първите пет разкрити работни места от работодатели – микропредприятия;
 • за териториална мобилност на безработни лица.
Схема „По-близо до работа“ допълва и разширява заложените в Националния план за действие по заетостта 2013 мерки за насърчаване на мобилността на заетите като предоставя стимули за работодателите за наемане на лица от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и стимули за лицата да търсят подходяща работа, дори в случаите, в които тя е далеч от дома им.

В рамките на Национална програма “Нова възможност за заетост“ на съкратените в резултат на икономическата криза лица приоритетно се предоставя специален пакет от услуги – информиране, консултиране, насочване към налични свободни места, насочване към подходящо обучение за възрастни и включване в субсидирана заетост до 6 месеца.

Обхватът на антикризисните мерки се разширява чрез реализация на схемите „Адаптивност“ и схема „Развитие“ по ОП РЧР. По схема „Адаптивност“ на работници и служители, които поради икономически затруднения на работодателите са заети на непълно работно време и не могат да заработят пълна заплата, се дава възможност да се обучават по професионална квалификация (за времето през което са заети на непълно работно време). Изпълнението на дейностите по схемата приключва през 2013 г.
79
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Лицата, регистрирани като безраб в бюрата по труда, освободени от работа след 01.11.2008 г. вследствие на преструктуриране или закриване на предприятието, намаляване обема от работа или закриване на част от производството, са част от целевата група на схема „Развитие“. За да не загубят трудовите навици, да запазят придобитите умения, както и да получат нови знания, тези лица се включват в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и впоследствие – в заетост за срок от 9 до 12 месеца.
80
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ТРУДОВ ПАЗАР

ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ТРУДОВ ПАЗАР

След започналата през 2008-2009 г. световна икономическа криза, една от основните цели, която Европейската комисия си поставя, е да се предприемат незабавни действия за увеличаване работните места и подобряване състоянието на европейския трудов пазар. В този смисъл, насърчаването на интернационалната мобилност се явява едно от решенията на възникналия в последните години проблем с нарастващата безработицата, като негативна последица от кризата върху пазара на труда.

Настоящата 2014 г. се оказва с изключително важно значение по отношение на европейския трудов пазар, защото от 1 януари отпаднаха ограниченията пред българи и румънци за някои държави членки, сред които Обединеното кралство, Холандия, Германия и др., които се превърнаха в притегателен център за работа за много наши сънародници в последните години. Перспективата, че гражданите на България и Румъния ще се конкурират свободно на пазарите на труда с местните работници, се посреща колкото с безпокойство от конкретните държави, толкова и с надежда и оптимизъм за подобряване на възможностите българските граждани да се конкурират на равни начала с гражданите от други европейски държави, членки на ЕС.

България е пълноправен член на мрежата „Европейски услуги за заетост“ (ЕURES) и чрез посредническите й услуги предоставя на българските граждани информация относно възможностите за работа и условията за живот в Европейското икономическо пространство. Така се реализира обмен и износ на работна сила от Агенцията по заетостта, като институция, ангажирана с ограничаването на безработицата в страната.

В тази връзка, през 2013 г. Агенцията по заетостта проведе 17 трудови борси и интервюта за работа в други страни членки на ЕС, 118 информационни събития за търсещи работа лица (ТРЛ) и завършващи образованието си ученици и студенти, 11 информационни събития за работодатели, 12 информационни сесии за служители от ДБТ и ДРСЗ. В резултат, около 1300 лица са започнали работа и около 50 младежи са включени в дуално/професионално обучение в Германия.

През месец януари са организирани интервюта в София, Хасково и Разград по обявените оферти от испански работодатели. Общият брой на одобрените по време на интервю работнички е 1196. Реално започналите работа лица в Испания са 733. Също през януари, в гр. София са проведени интервюта по оферта на работодател, който притежава стопанства в Португалия и Дания за сезонна селскостопанска заетост и в двете държави. Предварително селектирани бяха 130 лица, от тях 85 се явиха на интервю и 33 бяха одобрени.
81
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
През февруари се проведе интервю по оферта на увеселителен парк „Европа парк“ в гр. Руст, Германия, с участието на работодателя и представители на Централата за международно и специализирано посредничество в гр. Бон, Германия. От подалите документи 86 лица, на интервюто се явиха 47 кандидати. Работа са започнали 19 лица. През месец март е обявено набирането на кандидати за работа в МакДоналдс Юг – Германия. Две интервюта са проведени във Варна и в София. Участие в тях взеха 224 кандидати. От одобрените 171 кандидати до края на юли започнаха работа 56 лица. На 18 март в гр. София се проведе интервю за работа за аниматори в испанската верига хотели „Иберостар“. Бяха подбрани 38 кандидати, от които на интервю испанският работодател е поканил 12 лица.

През месец април в гр. Добрич се проведе трудова борса за сектор туризъм, в която участие взеха и представители на германската Централа за международно и специализирано посредничество (ЦЧСП) в Бон, Германия. Проведени са 97 интервюта на немския щанд, както и още над 150 лица са консултирани и информирани. През месец май е проведена трудова борса за инженерни кадри в гр. Габрово с участието на представители от EURES Швеция, Норвегия и Германия. Тя бе посетена от около 50 кандидати за работа.

През юли, заедно с представители на ЦЧСП към Федералната агенция по заетостта на ФР Германия, по „Проект за мобилност“ в Пловдив, Стара Загора и София са проведени информационни дни и интервюта с ТРЛ за работа в Германия. От предварително записалите се 202 лица, в интервютата се включиха 159; представителите на ЦЧСП приеха документи на 110 кандидата. Има информация за около 50 младежи, включени в дуално/професионално обучение в Германия.

През септември в гр. Варна са проведени тестове на заварчици за работа в корабостроителници във Финландия, организирани с финландската компания „Barona“. През септември в гр. Бургас, съвместно ЦЧСП към Федерална агенция по заетостта на ФР Германия са проведени информационни дни и предварителни интервюта за работа в Германия в областта на хотелиерството и ресторантьорството, техническите и компютърните науки. До момента има информация за 107 лица, започнали работа в гр. Магдебург.

През месец октомври в гр. Варна се проведе международна информационно-трудова борса „Европейски ден на труда“ в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Участие взеха представители на работодатели от осем държави: Австрия, Германия, Холандия, Словакия, Румъния, Унгария, Швеция и Великобритания. Проведени са около 900 интервюта за работа.
82
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
През 2013 г. българските съветници и асистенти от EURES мрежата са консултирали над 36 000 търсещи работа лица с и без регистрация в ДБТ.

EURES мрежата продължава да регистрира висок посетителски онлайн интерес. Доказателство за това е броят на регистрираните на българската ЕURES интернет страница лица (през 2013 г. те са 569, при общ брой 5678 регистрирани лица), както и нарасналият брой на уникалните посетители за периода януари-декември – 186 110, при общо 449 334 посещения.

В работата си по изпълнение на международни договори и договорености с партньорски служби по износ и обмен на работна сила Агенцията по заетостта се стреми към максимално усвояване на обявените от чуждестранни работодатели свободни работни места по конкретни оферти, като се дава максимална гласност и публичност на постъпилите в Агенцията по заетостта оферти.

Продължава изпълнението на посредническите задължения по Спогодбата между правителството на Република България и правителството на ФРГ относно заетост на строителни работници. През 2013 г. са усвоени 5437 ч/м или 25% от годишната квота, а средномесечният контингент възлиза на 453 работника. Запазва се тенденцията на намаление на броя на строителните фирми, работещи на територията на ФР Германия – до 25 през отчетния период.

По Споразумението за посредничество на български работници за срочна трудова заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството, в домакинства с лица, нуждаещи се от грижи и в селското стопанство за работа във ФРГ са получени 126 трудови договори за домашни помощници, като в тази бройка са включени и кандидатите, които сами са си осигурили работно място в Германия.

По договореност с Федералната служба по труда, Нюрнберг за лятна ваканционна заетост на български студенти в Германия, след проверка на езиковите познания са одобрени 148 студента (при квота 200 студента). Получени са 94 предложения за работа. Като цяло, през последните пет години се очертава тенденция на намаляващ интерес към ваканционната заетост в Германия.

В края на 2011 г. беше подписана спогодба с Израел за посредничество за временна работа. През 2013 г. продължи набирането на необходимите 3500 строителни работници.
83
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
Приети и обработени са документите на 1311 кандидати. Проведоха се практически изпити с набраните 1361 кандидати за работа, а през месец октомври 2013 г. за Израел заминаха 246 работника.

По съвместна инициатива на Агенцията по заетостта и Посолството на Държавата Израел в София и с финансовата подкрепа и активното участие на НПО СЕЛА, са проведени Информационни дни с представители на местната власт в гр. София, гр. Шумен и гр. Бургас. В края на месец септември, поради усложнената ситуация в района на Близкия Изток и по препоръка на Министерството на външните работи, временно бе прекратено приемането на документи на кандидати за работа в Израел.

През 2013 г., в съответствие с прилагане на политиката по регулиране на националния трудов пазар, приемът на граждани от трети страни за заетост в Република България се осъществява при стриктно спазване на нормативните актове по отношение на режима на пребиваване и заетост на чужденци.

Издадените разрешения за работа на граждани от трети страни за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. са общо 706, като от тях 475 са новоиздадени разрешения и 231 продължения. Постановени са 20 отказа. В сравнение с миналата година издадените разрешения за работа са със 122 повече.

Най-голям брой разрешения за работа са издадени на Китай – на 189 граждани, като преобладават инженерните длъжности и средно технически персонал. Следват разрешенията за работа на граждани от Турция – 116 специалисти и от Македония – 67. Запазва се тенденцията много от исканията за издаване и продължаване на разрешения за работа, да са свързани главно с осъществяване на някои от големите проекти, възложени на чуждестранни подизпълнители.

Регистрирана е краткосрочна заетост без разрешение за работа на 56 чужденци, граждани на Турция, Сърбия, Индия, Пакистан и Албания.

Чрез въвеждането на „Синята карта на ЕС“ в българското законодателство се повиши възможността за привличане на висококвалифицирани специалисти-мигранти, като съответно са отчетени потребностите на пазара на труда. През 2013 г. са дадени 23 разрешения за упражняване на висококвалифицирана заетост на граждани на Русия /4/, Казахстан /4/, Албания, Армения, Турция, Индия, САЩ, ЮАР, Япония и Украйна. Професиите са инженери, икономисти, текстилен инженер и програмист.
84
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
През цялата 2013 година продължава тенденцията към постепенно увеличение броя на регистрираните посредници, като са издадени общо 131 удостоверения за регистрация за извършване на посредническа дейност, в това число: за Република България – 65, за чужбина – 53, за морски специалисти – 13.

Към 31.12.2013 г. валидни удостоверения за извършване на посредническа дейност притежават 555 фирми посредници, като от тях: за Република България – 268, за чужбина – 210 и за морски специалисти – 77.

Съгласно информацията, предоставяна в АЗ от регистрираните посредници, през 2013 г. устроените на работа лица в Република България са 3395; морски специалисти на кораби, плаващи под чужд флаг – 7684, български граждани в чужбина – 50, в т.ч за Дания – 45, Португалия – 3 и за Германия – 2. В сравнение с миналата година се констатира намаляване на броя на устроените на работа лица в чужбина от фирмите посредници.

През 2013 г. продължи тенденцията към увеличаване броя на предприятията, регистрирани в АЗ за осигуряване на временна работа. Към 31.12.2013 г. са издадени 22 удостоверения за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа.
85
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА

Продължаващото изграждане на АЗ като модерна обществена служба за заетост е свързано с постоянното усъвършенстване на посредническата дейност, разширяване обхвата и подобряване качеството на услугите, които предлагат бюрата по труда на търсещите работа лица и работодателите. Основните направления за модернизация на посредническите услуги са свързани със създаване на ефективна организация за улесняване на достъпа до услуги на клиентите на бюрата по труда, усъвършенстване на информационната среда и по-добра комуникация, с прилагане на индивидуалния подход в процеса на предоставяне на услуги.

Във всички бюра по труда продължи да се прилага доказалият се като успешен процесен модел на работа. Предлагат се индивидуални, достъпни и гъвкави услуги за заетост, в зависимост от индивидуалните възможности на останалите без работа лица. На всеки безработен се изготвя индивидуален план за действие в рамките на един месец с конкретни мерки за реализиране на трудовия пазар, като се взема под внимание и заявеното желание за работа. През 2013 г. нови 29 ДБТ въведоха модела на обслужване "Едно гише". Броят на бюрата, работещи по модела „Едно гише“ достигна 75. Реконструкцията на бюрата се извършва по схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда“ за безвъзмездна финансова помощ по линия на Европейския фонд за регионално развитие. В проекта приоритетно са обхванати районите с малцинствено население и тези с високо равнище на безработицата. Целта е с подобряването на инфраструктурата да се постигне социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, с особено внимание към хората с увреждания и ромите.

С неравнопоставените групи работят и медиаторите, назначени по схема „Повишаване качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда – Да успеем заедно“. Тяхната дейност повишава качеството на предлаганите посреднически услуги от страна на Агенция по заетостта, посредством осигуряване на индивидуален подход, ориентиран към специфичните нужди на тези лица на пазара на труда. През годината по схемата са назначени нови 100 медиатори. Към 31.12.2012 г. работят 440 медиатори във всички бюрата по труда, като тяхното разпределение зависи от концентрацията на различните уязвими групи по населени места. Освен това , в 7 ДРСЗ има по един трудов консултант, като за регион Ловеч е назначен в ДБТ Велико Търново, а за регион Хасково – в ДБТ Стара Загора. В централната администрация на Агенцията по заетостта са назначени двама трудови консултанти. Трудовите консултанти подпомагат дейността на ДРСЗ и ДБТ в работата им с работодателите.
86
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА
С цел повишаване качеството на предлаганите посреднически услуги на търсещите работа лица и работодателите и във връзка с изменението и допълнението на ЗНЗ, през септември 2013 г. бе актуализирана Технологията на работа в ДБТ. През 2013 г. продължи прилагането в практиката на Методиката за работа на трудовите посредници с безработните младежи до 29 години, регистрирани в бюрата по труда, на базата на специализиран подход в обслужването, съобразен с индивидуалните потребности и желания на младежите.

С оглед подобряване качеството на услугите за младежите и намаляване на младежката безработица, се провеждат информационни кампании, популяризиращи възможностите за заетост и обучение на младежите чрез активни програми, мерки и схеми по ОП „РЧР“, провеждат се специализирани младежки трудови борси за устройване на първичния пазар. През 2013 г. за втора поредна година се изпълнява Националната инициатива „Работа за младите хора в България“. Инициативата включва комплекс от мерки и действия, насочени към активиране на младите хора без работа, повишаване на тяхната конкурентоспособност и осигуряване на по-бърз преход от образование към заетост. Младите хора получават услуги, като информиране и консултиране, професионално ориентиране, достъп до различни канали за информация. За младежите, нуждаещи се от знания и умения, се осигуряват възможности за включване в курсове за ограмотяване, професионално обучение, обучение по ключови компетентности. Подкрепа при прехода от образование към заетост, осигуряване на първа работа и повишаване на заетостта се осъществява чрез разнообразни мерки за увеличение на субсидираните работни места, увеличено предлагане на възможности за обучение на работното място, насърчаване на предприемачеството и др.

По-добро качество на услугите се предоставя и чрез ориентираната към неактивните и обезкуражените лица Национална програма „Активиране на неактивни лица“. Тя има за цел посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги да привлича и мотивира тази група за регистрация в бюрата по труда, за да получат право за включване в обучение и/или заетост. През годината, в рамките на програмата безработните от уязвими групи на пазара на труда са ползвали услугите на специално обучени специалисти – мениджъри на случай (кейс-мениджъри). Мениджърите на случай, които са обучени и назначени също в рамките на програмата, са регистрирани безработни лица с висше образование по специалности в областта на педагогическите, хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки. Те изпълняват функцията на посредник между безработните и институциите, предоставящи подходящи социални, здравни, образователни и други услуги, планират и координират процеса на тяхното предоставяне. След специализирано обучение по програмата,
87
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА
като психолози към бюрата по труда са назначени регистрирани безработни лица с висше образование по психология, които предоставят на безработните психологически услуги. През 2013 г. НП „Активиране на неактивни лица“ бе разширена, в резултат на което в ДБТ в областните градове, след специализирано обучение, са назначени 33 психолози и 10 мениджъри на случай (кейс-мениджъри). Психолозите са предоставили индивидуално психологическо подпомагане на 1097 безработни лица, а участие в групови форми са взели 1238 лица. Мениджърите на случаи са извършили 1686 индивидуални консултации. При проведените индивидуални консултации са идентифицирани проблемите, които изпитват клиентите при търсене на работа. Обсъдени са алтернативите за професионална преквалификация, както и възможностите за справяне с конкретни лични проблеми, които възпрепятстват успешната трудова реализация на консултираните лица.

Нова услуга се предостави на безработните от месец август 2013 г. Пилотно, в областните ДБТ, в които има назначени психолози, вкл. по НП „Активиране на неактивни лица“, стартира предоставянето на услугата „Ателие за търсене на работа“ (АТР), насочена към конкретните потребности на търсещите работа лица. Безработните лица, регистрирани в ДБТ през годината, имаха възможност да подобрят уменията си за търсене на работа и представяне пред работодател чрез участие в Ателие за търсене на работа. В периода от август до декември са организирани и проведени 631 ателиета. Услугата са ползвали предимно безработни лица със средно образование (53% от общия брой); лица с регистрация в ДБТ до 12 месеца (77%), както и младежи до 29 годишна възраст (51%). Безработните лица проявяват все по-голям интерес към услугата АТР. Индивидуалният подход в работата с търсещите работа лица, придобитите нови знания и умения, оказаната подкрепа и очертаващата се перспектива са мотиватори, играещи водеща роля в стремежа на всяко безработно лице да намери реализация на пазара на труда.

За ефективно посредничество при необходимост се прилага утвърдена Схема за действие в условия на масови съкращения. В тези случаи се създават екипи, които действат в периода от подаване на уведомлението до приключването на масовото уволнение. През 2013 г. са получени 26 бр. уведомления за предстоящи масови уволнения над 50 работници и служители, общо за 4308 души. Работодателите се въздържат от масови уволнения, тъй като срещат затруднения при набиране на квалифициран персонал при последващо възобновяване на производството и възлагане на поръчки.

Агенция по заетостта си сътрудничи с предприятията, които осигуряват временна работа, основно при обмен на информация: за търсенето и предлагането на пазара на труда; за търсещите работа лица и работни места, обявени от работодатели; за свободни работни
88
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА
места, налични в предприятията, които осигуряват временна работа и изискванията за заемането им; за програми, мерки, проекти за насърчаване и запазване на заетостта и схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за възможностите за обучение на наети лица, осъществява се посредничество за наемане на работна сила. Страните по споразумението могат съвместно да провеждат срещи, информационни кампании, кръгли маси и други подобни мероприятия, в рамките на разрешените им от закона компетенции. Могат също така да си сътрудничат и чрез взаимно предоставяне на експерти, в работни групи за разглеждане на проблеми, свързани с пазара на труда.

Агенция по заетостта има утвърдена практика за сключване на споразумения за сътрудничество с ключови работодатели. С цел по-тясно партньорство, АЗ сключва споразумения с ключови работодатели, като „Ай Би Ем Глоубъл Деливъри Сентър България“ ЕООД, „Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри Сентър България“ ЕООД, „Джобс.БГ“ ЕООД. Целта на сътрудничеството е чрез предоставяните услуги по заетостта от ДБТ да се подпомогне информирането и посредничеството за устройване на работа на регистрирани в ДБТ търсещи работа лица и се улесни работодателя при извършван подбор на кандидати за работа.

През 2013 г. продължи положителната практиката за разширяване на обхвата на лицата, обслужвани в изнесените работни места (ИРМ) и предоставяне на услугите по заетостта в най-отдалечените населени места. Постигна се социален ефект, свързан предимно с икономии на разходи за транспорт на безработните лица за пътуване до ДБТ и/или филиалите на ДБТ за предоставяне на услуги по заетостта. В началото на 2013 г. броят на ИРМ е 440, разкрити в 73 ДБТ. През годината са новоразкрити 54 ИРМ, като към 31.12.2013 г. броят на изнесените работни места е 494 в 74 ДБТ, разкрити на територията на 152 общини. Предложенията за разкриване на ИРМ са предимно от кметовете на общините и населените места, съобразени с конкретните специфични условия за обслужване на безработните лица. За обслужване на изнесените работни места през 2013 г. са подписани Споразумения между директорите на ДБТ и кметовете на общини, с което е осигурен равен достъп на безработните лица до услугите, предоставяни от ДБТ. Безработните лица, обслужвани в ИРМ, се включват в обучения и се устройват на работа по програми и мерки по ЗНЗ и по схемите по ОП „РЧР“. С разширяване на обхвата на населените места, обслужвани от ДБТ/филиали се реализира една от основните цели на политиката по заетостта за интегриране на най-уязвимите групи на пазара на труда чрез предоставяне на пълния набор от услуги по заетостта.

Информационно-техническото осигуряване на системата на Агенцията по заетостта е съществен фактор за ефективното й управление и за качеството на предоставяните услуги. Изградена е MAN мрежа (връзка с оптичен кабел) за обезпечаване на интернет
89
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА
свързаността между двата офиса на ЦА на АЗ за бърз достъп до ресурсите на АЗ.

Електронните услуги са съществен фактор за подобряване на качеството на предоставяните услуги. Редовно се актуализират и поддържат информационните и интерактивни рубрики в електронната страница на Агенцията по заетостта (е-трудова борса, обявите за свободни работни места, новини и др.). През годината са регистрирани 3 067 660 посещения на сайта на агенцията, което е с 48.4% нарастване спрямо 2012 г. От всички посещения 940 130 (30.7%) са уникални. Засиленият трафик в електронната страница през годината е показател за разширяването на периметъра на предоставените услуги по електронен път и големия интерес на безработни, заети, работодатели и доставчици на обучение към активната политика и схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Разработен е модул за въвеждане на данни за дистанционно обучение в Платформата за електронно попълване на документи от доставчици на обучения по ОП РЧР, чрез който on-line се подават документи за отчитане на обученията, провеждани в дистанционна или смесена форма.

През 2013 г. e пусната в експлоатация нова официална страница на Агенция по заетостта. В нея са използвани последните достижения в областта на уеб дизайна и програмирането – потребителски ориентиран интерфейс, бързодействие и работа с търсещи машини, като включва:

 • обществено достъпна част, видима за всички потребители на интернет;
 • секция, достъпна само за служители на Агенция по заетостта и териториалните й поделения, в която се качват документи за вътрешно ползване в АЗ;
 • многопотребителски бек-офис, с помощта на който предварително оторизирани служители за съответните модули попълват и актуализират извежданата информация;
 • реализиран е интерфейс за on-line подаване на заявка за свободни работни места от работодател;
 • търсещите работа лица могат да попълват електронна форма за регистрация в ДБТ, като информацията автоматично се препраща към съответното бюро по труда;
 • данните, подавани чрез двете нови електронни услуги могат да се импортират в информационната система на Агенция по заетостта.
Поддържането на висок дял на служителите, които директно контактуват и обслужват клиентите в бюрата по труда, е важен фактор за качественото и ефективно обслужване на търсещите работа лица, както и за усъвършенстването и разширяването обхвата на предлаганите посреднически услуги.
90
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА

През 2013 г. делът на служителите, които директно контактуват с клиентите на бюрата по труда, е 74.3% от персонала на Агенцията по заетостта, като няма промяна спрямо предходната година.
91
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

Социалните партньори и социалният диалог са ключов фактор, който способства изпълнението на държавната политика по заетостта на всички равнища. Значителна е ролята на социалните партньори при формирането и реализацията на активната политика по заетостта в страната, по региони и на местно ниво.

Утвърдилата се практика за сътрудничество и съвместна дейност с представителните организации на работодателите, на работниците и служителите и с представители на неправителствени организации, повишава ефективността от дейността на Агенцията по заетостта при реализацията на активните програми и мерки, обучението за придобиване на професионална квалификация и реализацията на схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

През 2013 г. продължи активно своята работа Съветът към изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Той е създаден на принципа на социалното партньорство и с консултиращите си функции подпомага Агенцията по заетостта за предприемане на своевременни действия относно ситуацията на пазара на труда. Съветът към изпълнителния директор е провел през годината 12 заседания, от които 4 присъствени и 8 неприсъствени, на които се организира и осъществява съгласуване на списъци с доставчици на услуги за професионално обучение и обучение за ключови компетенции на безработни и заети, които впоследствие изпълнителният директор на АЗ утвърждава. Разгледани и обсъждани са отчетът за дейността на АЗ за 2012 г., планът за действие през 2013 г., Единната методология за контролна дейност в АЗ, реализация на схемите по ОП РЧР, информация за усвояване на средствата, отпуснати с Решение на МС №224, предложение за подпомагане трудовата реализация на бежанци и лица с хуманитарен статут и други теми.

Чрез участие в работата на Комисиите по заетост към областните съвети за развитие и Съветите за сътрудничество към ДБТ се реализира социалното партньорство на териториалните поделения на Агенцията по заетостта. На проведените срещи и съвместни инициативи с представители на областните и общинските администрации и други социални партньори на регионално и местно ниво е предоставяна актуална информация, относно състоянието на пазара на труда и тенденциите в неговото развитие, реализираните програми и мерки за обучение и заетост, действащите директни и грантови схеми от ОП РЧР, като с това се осигурява съдействие за популяризиране на възможностите на инициативите на бюрата по труда.
92
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
С основно значение за развитие на социалния диалог е работата на Комисиите по заетостта, които са постоянно действащи органи към всички областни съвети за регионално развитие. През 2013 г. на проведените от тях заседания периодично се разглежда, обсъжда и анализира състоянието и проблемите на регионалния и местния трудов пазар, определят се приоритетите на регионалната политика по заетостта, в съответствие на националните приоритети и се организира разработването на регионални програми за заетост, които да преодолеят специфичните проблеми, свързани с пазара на труда, да повишат предлагането на труд и заетостта в конкретен регион, да обучат работната сила. През годината продължи да се предоставя информация на областните управители за реализация на активната политика по ЗНЗ и изпълнение на схемите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Съветите за сътрудничество, съгласно Закона за насърчаване на заетостта, се създават към дирекциите „Бюро по труда“ в страната и се състоят от 9 члена. Те осъществяват пряко наблюдение и контрол върху провежданата политика по заетостта, при спазване принципите на откритост, публичност и прозрачност.

През 2013 г. броят на проведените заседания на Съветите за сътрудничество (СС) е 812. Проведени са средно по 8-9 заседания на СС. Регулярни задължения на Съветите за сътрудничество са подбор и оценка на подадени заявки от работодатели, кандидатстващи за ползване на насърчителни мерки по ЗНЗ, като оценката се извършва по методика, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика; информиране относно Процедура 2014 г. за кандидатстване по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“, както и възможности за удължаване срока на работещите в аварийни дейности по НП „ОСПОЗ“; отчет за изпълнението на Плана за действие на ДБТ и реализацията на активната политика по заетостта през 2013 г., в т.ч. обсъждане на напредъка и постигнатите конкретни резултати при реализацията на схемите по ОП РЧР; резултатите от извършените съвместни проверки на място при работодателите и др. Членовете на Съветите за сътрудничество са запознати с измененията в организацията и технологията на работа в ДБТ, съгласно актуализираната Технология за работа в ДБТ, както и с измененията и допълненията в Закона за насърчаване на заетостта, в т.ч. регламентираните нови мерки за заетост на младежи. Получават информация за допълнително разпределение на натури и средства за реализация на програми и мерки за обучение и заетост на възрастни по ЗНЗ за ДБТ за 2013 г., във връзка с Решение на МС №224/05.04.2013 г.

През 2013 г. са проведени срещи по инициатива на директорите на териториалните поделения на Агенция по заетостта с областни управители, кметове и зам. кметове и представители на
93
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
общински администрации, на които са обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на програмите и мерките по заетостта, нивото на безработица и състоянието на местните трудови пазари, масовите съкращения във фирми от региона, трудовите борси, действащите схеми по ОП РЧР и възможностите на европейската мрежа EURES при обявяване и заемане на свободни работни места в страните членки на Европейския съюз. На всяка среща със социалните партньори са обсъждани приоритетните задачи за региона в краткосрочен план.

Служители на ДРСЗ и ДБТ участват още като членове в редица комисии и съвети, структурирани на областно ниво, в т.ч. в Областните съвети за тристранно сътрудничество, Областна комисия по етнически и интеграционни въпроси, Областен съвет за социално включване и подкрепа, Комисии за развитие на образование, младежта и спорта и др.

През годината се засилва междуинституционалното сътрудничество, чрез използване на успешни методи и практики в областта на междусекторните партньорства. В резултат на това се постига още по-голяма ангажираност и активност от страна на социалните партньори, относно решаването на проблемите със заетостта и безработицата на местно и регионално ниво.
94
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Агенция по заетостта осъществява интензивна международна дейност, поддържайки своите контакти с европейските служби за заетост в рамките на PES и WAPES, активно представя своята дейност пред международни форуми. Освен това, участва в регионална (балканска) мрежа. Участвайки в дискусии по важни теми на пазара на труда в Европа, представителите на АЗ обменят опит с други обществени служби по заетостта и осъществяват контакти на различни нива. АЗ повишава имиджа си, насърчавайки прилагането на положителен чуждестранен опит и знания в системата. Основната й цел е насърчаване на заетостта и намаляване на безработицата, социалното включване и трудовата мобилност. Един от съществените аспекти на международната дейност е съвместната работа по различни проекти и инициативи, който има важна роля за решаването на много предизвикателства на пазара на труда в национален план.

Балкански център (CPESSEC)1

Председател на Балканския център през 2013 г. беше Черна гора. На 11 и 12 април 2013 г. в гр. Будва и на 14 и 15.11.2013 г. в гр. Бар се проведоха поредните мениджърски и експертни конференции на обществените служби по заетостта на страните от Югоизточна Европа. Темите на мениджърските конференции бяха, съответно, „Въздействието на икономическата криза върху младежката заетост – ефектът на финансовите стимули“ и „Ролята на Обществените служби по заетостта за повишаване нивото на конкурентоспособност на икономиката“, а на експертните – „Ролята и важността на уменията за планиране на кариерното развитие за подобряване пригодността за заетост“ и „Ролята на медиите за популяризиране на политиката за заетост и за промяна на нагласите на участниците в пазара на труда“. Представителите на АЗ изнесоха презентации по темите.

1 През 2006 г. Агенцията по заетостта на Република България инициира провеждането на Балканска конференция, имаща за цел да постави основите на Балкански център на публичните служби по заетостта на Югоизточна Европа. Участие в нея взеха директорите на националните служби по заетостта на Босна и Херцеговина, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора. Страните – участници обмениха опит по отношение политиките по заетостта, които реализират и поставиха основите на едно ползотворно сътрудничество. В подписания Протокол за партньорство ясно е очертана идеята за създаване на единен Балкански център на публичните служби по заетостта с цел: размяна на информация, обмяна на опит и добри практики, осъществяване на контакти на експертно ниво, включване в изпълнението на съвместни международни проекти, стимулиране създаването на електронна информационна система с възможности за сътрудничество между балканските страни и ЕС в социалната сфера и заетостта, организиране на семинари и работни срещи в страните – членки на Балканския център. През 2013 г. към Центъра се присъедини и службата за заетост на Унгария.
95
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Основната цел на конференциите бе да се задълбочава и поддържа установеното сътрудничество в рамките на Центъра на обществените служби по заетостта на страните от Югоизточна Европа (Балканския център), чрез добри практики и обмен на опит за подобряване качеството на предлаганите услуги на пазара на труда. През юли 2013 г. беше публикуван на английски и сръбски, включително на сайта ( www.cpssec.org) на Центъра на Обществените служби по заетостта на страните от Югоизточна Европа“ (CPESSEC), „Четвъртия информационен статистически бюлетин“, за който бяха обобщени, систематизирани, актуализирани и добавени данни за България през 2012 г. в следните основни направления:

 • Население (данни от преброяването на населението през февруари 2012 г. и административната статистика на Националния статистически институт) и макроикономически показатели (брутен вътрешен продукт, инфлация, чуждестранни инвестиции).
 • Индикатори за пазара на труда по статистически данни от Наблюдението на работната сила на Националния статистически институт (население на 15 и повече години, работна сила, заети и безработни лица по пол, възраст и степени на образование; коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица по пол и възрастови групи).
 • Индикатори за пазара на труда по статистически данни от административната статистика на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта (заети лица, безработни лица по пол, възраст, степени на образование и продължителност на регистрация, равнище на безработица, заявени свободни работни места, издадени разрешения за работа на чужденци в България от държавите, включени в Центъра на Обществените служби по заетостта на страните от Югоизточна Европа“).
 • Описание на основните направления (най-големите и обществено значимите програми и мерки за заетост и обучение), дейности и приоритетни групи, към които е насочена активната политика, реализирана от Агенцията по заетостта.
 • От средата на 2009 г. ежемесечно на сайта на Центъра на Обществените служби по заетостта на страните от Югоизточна Европа“ (CPESSEC), деветте страни-членки плюс новоприсъединилата се Унгария попълват 2 статистически таблици:
 • Статистическа таблица №1 – съдържаща месечни данни за заетите лица, броя на безработните и равнището на безработица от административната статистика на Националните служби по заетостта за периода 2007 – 2013 г.
 • Статистическа таблица №2 – съдържаща месечни данни от Наблюдението на работната сила на Националните статистически институти за коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица по пол и възрастови групи за периода 2007 – 2013 г.
96
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Участия в международни прояви Агенция по заетостта продължава традицията да внася нови и успешни практики в работата си, използвайки чуждестранните опит и знания в сферата на заетостта и продължаващото членство в WAPES и CPESSEC. Служителите на ведомството взеха участие в международни срещи, форуми и конференции в страни както от Европейския съюз, така и извън него. През годината бяха реализирани множество обучения на експерти от агенцията във връзка с управление на европейски проекти, финансирани по програма „Техническа помощ“. Служители на АЗ взеха участие и в редица конференции, партньорски прегледи и уъркшопове, които бяха организирани от Европейската комисия по различни програми.

Една от главните теми през 2013 г. отново бе ограничаването на негативното отражение на кризата върху младежите. През април 2013 г. страните от ЕС, в т. ч. България, подкрепиха принципа на „Гаранция за младежта“ – нов подход за борба с младежката безработица чрез засилено сътрудничество между всички основни заинтересовани лица: публични органи, служби по заетостта, специалисти по професионално ориентиране, институции за образование и обучение, служби за подкрепа на младежта, бизнес, работодатели, профсъюзи и др. Бяха проведени редица конференции в тази проблематика, сред които:

 • „Младежка безработица и професионално обучение“ – януари 2013 г., гр. Берлин, Германия;
 • „Обществените служби по заетостта и пътят на младите хора към реализация“ – март 2013 г., гр. Стокхолм, Швеция;
 • „Въвеждане на „Гаранция за младежта“ – юли 2013 г., гр. Берлин, Германия;
 • „Практическа подкрепа за разработване и реализация на проекти по „Гаранция за младежта“ – октомври 2013 г., гр. Ла Юлп, Белгия;
Други по-значими международни прояви, в които взеха участие представители на АЗ и които се открояват, са:

 • Конференция на Световната асоциация на Обществените служби по заетостта на тема „Продължителната безработица“ – февруари 2013 г., гр. Вашингтон, САЩ;
 • Конференция на PARES на тема „Осъществяване на стратегически диалог в партньорската мрежа на Обществените служби по заетостта“ – октомври 2013 г., гр. Брюксел, Белгия;
 • Участие в работна среща за трансфер на знания и опит на тема „Подходи при ниско квалифицирани възрастни и младежи“ – ноември 2013 г., гр. Осло, Норвегия;
97
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 • Участие в реализирането на проект на тема „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социално включване на трайно безработни лица“ – ноември 2013 г.,, гр. Дортмунд, Германия;
 • Участие в семинар на тема „Споделяне на реален опит и добри практики по въпросите на заетостта в Европа“ – ноември 2013 г., гр. Брюксел, Белгия;
 • Конференция на тема „Инвестиране в хора и умения“ – декември 2013 г., гр. Виена, Австрия;
 • Участие в експертна среща по проблемите на миграцията на тема „Проблемите на засилената имиграция на български граждани“ – декември 2013 г., гр. Дортмунд, Германия. 97
98
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

Административна статистика на Агенция по заетостта1

Национален статистически институт

Национален статистически институт (наблюдение на работната сила)

Българска народна банка

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на финансите

Център за икономическо развитие

Статистическият портал

Европейска комисия, Евростат

Европейска комисия, Заетост, социални въпроси и равни възможности

Български делови портал

Институт по публична администрация

Индъстри Уоч

Българска стопанска камара


1 Отчита ежемесечно стойностите на различните показатели, характеризиращи търсенето и предлагането на работната сила. В годишен разрез те се изчисляват като средноаритметични величини от данните за всички месеци на годината или с натрупване.
99
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

Българските, както и международните институции, които събират и обработват информация за пазара на труда, дават дефиниции за безработицата, вариращи в определени граници.

Експертите от Международната организация на труда дефинират като безработни лицата:

 • на възраст от 15 до 74 години
 • без работа, неупражняващи платена заетост или самозаетост (за един или повече часа)
 • понастоящем готови да започнат работа (платена заетост или самозаетост) преди края на двете седмици, следващи наблюдаваната
 • активно търсещи работа
  - предприели конкретни стъпки в рамките на четири седмици преди изтичане
     на наблюдаваната, за търсене на платена заетост или самозаетост
  - или осигурили си работа, която да започнат по-късно, в рамките на три месеца
По сходен начин Националният статистически институт разглежда, в провежданото от него Наблюдение на работната сила, като безработни лицата:

 • на възраст от 15 до 74 навършени години
 • нямащи работа през наблюдавания период
 • същевременно търсещи активно работа през период от четири седмици
 • на разположение да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период
 • не търсещи активно работа, но намерили такава, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период
 • излезли в принудителен неплатен отпуск, по-продължителен от три месеца, но активно търсещи работа и на разположение да започнат такава
Активното търсене на работа според МОТ и НСИ се изразява в: поддържането на контакт с бюрата по труда или с частна агенция-посредник за набиране на персонал; прякото отнасяне към работодатели; търсенето на съдействие от роднини и познати за намиране на работа; подаването или отговарянето на обяви за работа; явяването на изпит, тест или интервю за кандидатстване за работа; търсенето на подходяща инфраструктура, необходима за започване на самостоятелен бизнес; кандидатстването за разрешения с цел започване на самостоятелен бизнес и др.
100
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ
Статутът на безработните лица е дефиниран нормативно и в Закона за насърчаване на заетостта, според който безработните са лица, които:

 • не работят
 • активно търсят работа
 • имат готовност да започнат работа в двуседмичен срок от уведомяването им от поделенията на АЗ
101
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД 2013
Агенция по заетостта
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Динамика на безработицата в България през периода октомври 1990г. - декември 2013г

Регистрирани безработни и равнище на безработица през периода 1991г. - 2013г.

Входящ и изходящ поток през периода 1992г. - 2013г.

Приложение №1: Средномесечно равнище на безработица в страните членки на Европейския съюз

Приложение №2: Средномесечно равнище на безработица по области

Приложение №3: Общини с най-високо средномесечно равнище на безработица през 2013г. (над 4 пъти по високо от средното за страната)

Приложение №4: Средномесечен брой и структура на регистрираните безработни лица по пол, възраст, образование и специалност

Приложение №5: Средномесечен брой на регистрираните безработни лица по области през 2013 г.

Приложение №6: Средномесечен брой на безработните младежи до 24 и до 29 г. и дял от общия брой на безработните по области

Приложение №7: Средномесечен брой на продължително безработните лица над 1 година и дял от общия брой на безработните по области

Приложение №8: Свободни работни места по области на първичния пазар

Приложение №9.1: Инструменти на активната политика на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет

Приложение №9.2: Инструменти на активната политика на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет
102
 • Използвани съкращения
 • Годината накратко
 • Заетост
 • Безработица
 • Търсене на работна сила
 • Посреднически услуги по заетостта
 • Активна политика на пазара на труда
 • Интеграция на европейския трудов пазар
 • Подобряване качеството на работа
 • Социално партньорство и социален диалог
 • Международна дейност
 • Използвани източници
 • Методологически бележки
 • Приложения (3 графики и 10 таблици)